אגרת הראשון לחנך לנער בכתב ולשון

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
אגרת הראשון לחנך לנער בכתב ולשון: בשתי הלשונות
Title of the book in Latin characters: 
Igeret ha-rishon le-ḥanekh la-naʻar bi-khetav ṿe-lashon: bi-shete ha-leshonot
Text is presented as a translation? 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
1
Number of examined volume: 
1
Names of planned volumes that were not published: 

ככל הידוע, לא יצאו כרכים נוספים

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקמ
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקמ
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern and non-modern
Notes: 

בדף כ' מופיעה מודעת פרסומת מטעם בית הדפוס:
אווערטיזימאנג
מן
המדפיסים
כהר"ר אברהם פרופס ובנו מאמסטרדם
ביא לאזן היא מיט באגנד (?) מאכן, רש/דש (?) דא נון מיהרי בוק דרוקראיי בכל הלשונות זא וואל אין בעשטר ארדנונג כאן הער גשטעלט, אלס אויך ביא דעספאלס מי הין וערקליך
האך
פערשטליכי
פריווילעגיע
פר דעהן זינד, אלזא ערביטן ניא בוק אן יעדם דער אצלם אייני עקסעמפלאהר הן גדול או קטן, פון וועלכי שריפט עז אימר זיין מאג בייא איהנן אויף זו ליגן גזאנן איזט, מיט ביליכי פרייסן ובתכלית היופי, ובאותיות יפות צו בריהנן.
המדפיסים הנל, זינד רעזאלפינרט תוך ימים מעוטים צו דרוקן איין נייאי גאמאדע קינדר תפלה מיט פילה הוספות דא בייא עם אותיות חדשות ובנייר טוב "וועלצי אלי אנדרי דיא ביז דאטא צום פאר שיין גקאמן, בהידור בויפי איבר טרעפן ווערד.

נוסח כתיבת התאריך: מתק שפתים יוסיף לקח לפ"ק:

Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
כ' דפים, [1] עמ'
Height of book, in cm: 
16
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Topics
Notes: 
לאגרון מטרה מוסרית חינוכית: "למען חנוך לנער ע"פ דרכו שיוכל לברר דבריו ומחשבותיו בכתב ולשון בסידר נכון." דף [ד']. אחר האגרת מופיעים טקסטים בגרמנית באותיות עבריות בלבד העוסקים במלאכת כתיבת מכתבים, הכנת דיו שחורה ואדומה, הנוצה (פעדר) הטובה לכתיבה, חשיבות דרך הישיבה ("ערשטליך מוס דיא היה דעס שטוהלז מיש דער היה סעס שרייב טישז אין זאלכם ער האלטניזשטיהן...") (דף יח'), כללי הכתיבה.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Production
Evidence about book production: 

בהקדמת המחבר ([ג'] דף) הוא רושם כך:
"... אחר אשר הקרה ה' לפני מקרה ... אברהם בן המדפיס המפורסם כה"רר שלמה פרופס כ"ץ זצ"ל ובנו... וזה הביאני עד הלום לדרוך קסת הסופר במתני ולהביא האגרת מוסר הזאת תחת מכבש הדפוס שלו..."

Catalog numbers
General Notes: 

המחבר מספר בהקדמה כי בכוונתו להוציא 20 חלקים של ספר זה: "...להוציא לאור בלה"ק ובל"א כתב אחד מאותן עשרים כתבים אשר תחת יד,... זה הכתב הראשון יהי' לדוגמא... ואמר לי לבי שכתבים אלו יהיו רצוין בעיני כל קרוא ורבים ישוטטו אחריהם לזאת אמרתי אחת דברתי ואקיימנה אחת לאחת למצוא חשבון. כל העשרים כתבים יצא באור נוגהן ויזרחו כשמש עלי ארץ"
דף [ד'].

References and bibliography
Copy of book used: 

הלאומית העברית:
R8 88 A 514

Notes: 

טק:

Shavit und Ewers 1996

בלאומית העברית תחת סיגנטורה:

R8 88 A 514

99 F 178

ראיתי את הספר בלאומית ב-11/1/07.

בדפים ה'-ו' מתואר ההקשר שבו נכתבה האגרת: הכותב הוא אדם שמרד באביו, גרם להתרוששותו, ועזב את כלתו המיועדת לטובת פילגש בה התאהב. "וכאשר בא יומו יום פקודתו", ברח עם אניה לים, הגיע לאפריקה, נשבה על ידי כושים שהפכוהו לעבד ועינו אותו. הוא כותב מכתב חרטה לידידו ואחי כלתו. במכתב תיאור התאהבותו של כותב האגרת בפילגש ראומה, בנסיונותיו לעוזבה ואפילו לשחד אותה כי תעזוב אותו תמורת כסף, אך לשוא. הסיפור מסתיים עם אמירתו של הכותב כי הוא נלכד באהבה, שבסוף הביאה את אבדנו. את מכתביו הוא כותב סמוך לים, בשעות ההפסקה בעבודתו, כששאר העבדים ישנים. ניכר כי החומרים המצויים בסיפור זה הם חלקיים בלבד, שכן
כוונת המחבר היתה להמשיכו ולהוציא עוד 19 ספרים מסידרה זו (ראו אצבע בחלון "פרטי כרך" להלן).

Bibliography of the Hebrew Book:

התאריך מופיע בגימטריה:

בשנת מ'ת'ק' שפתים יוסף לקח

שער נוסף: ערשטר בריף צור איבונג דער יוגנד אין שרייבן אונד רידן אין ביידי שפראכן, לה"ק [לשון הקודש] אונד טייטש ... איבר זעצט אונד הרויז גגעבין פון כהר"ר ראובן בן כהר"ר אברהם הלוי ...
ספר ללימוד כתיבה עברית ואשכנזית. כולל "אגרת מוסר איך להתנהג בדרך ארץ", והיא ראשונה מ"עשרים כתבים" אשר תחת ידיו של המחבר, "למען חנוך לנער ... שיוכל לברר דבריו ומחשבותיו בכתב ולשון בסידר[!] נכון ... לדוגמא. גם נקיית לשון אשכנז, גם צחות וקלות
לשון הקודש".
בסוף הוראות להכנת דיו וקולמוס וכתיבה נאה, באשכנזית בלבד.

האשכנזית באותיות צו"ר.

ראובן הלוי הוא כנראה גם המחבר של ה"אגרת".

Language עברית
יידיש

-------------------------------------------------------------
עיבוד נוסף של אותו סיפור:
מעשה אבינדב והוא אגרת מוסר, שיצא בפרנקפורט דאודר בתקנ"א, מחבר אלמוני, בדפוס אלמנת פרופ' גרילא.טק:

IUL

ספרייה לאומית: R 8= 23 V 14352

תרגום לעברית לסיפרו של דוש, יוהן יעקב

Bibliography of the Hebrew Book:

עם תרגום אשכנזי-יהודי באותיות צו"ר.

המקור בתוך: 1759 Leipzig ,Briefe Moralische.

Language עברית
יידיש

מהדורות נוספות:

לבוב : דפוס יהודית אשת מהור"ר צבי הירש אב"ד דק"ק לבוב,

תקנ"ד, [16] ד' ,
R 8= 75 A 302

עיבוד נוסף:

קרן תושיה, שוואבכר חיים הירש (יש לנו צילום של הספר בחדר מחקר:

pubnr. 2062

Book producers
Role(s) in book creation: 
Don't know
Prefaces
Notes: 

בדפים ה'-ו' מתואר ההקשר שבו נכתבה האגרת - סיפורו הטראגי של כותב האגרת (ראו הרחבה בשדה "הערות").