אוצר השרשים א

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
אוצר השרשים א: אוצר השרשים כולל שרשי הלשון העברית עם פתרון הוראותיהם השונים ... והעתקתם ... מעברית לאשכנזית ומאשכנזית לעברית
Title of the book in Latin characters: 
Otsar ha-shorashim 1: Otsar ha-shorashim kolel shorshe ha-lashon ha-ʻIvrit ʻim pitron horaʼotehem ha-shonim ... ṿe-haʻataḳatam ... me-ʻIvrit le-Ashkenazit ume-Ashkenazit le-ʻIvrit
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
3
Number of examined volume: 
1
Names of other published volumes: 

אוצר השרשים חלק ב'; אוצר החלקים חלק ג'

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסז
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
קפא' דפים, [1] עמ'
Height of book, in cm: 
20
Width of book, in cm: 
12.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

לא מדובר בטקסט דו-לשוני עברית מול גרמנית, אבל הגרמנית היא דומיננטית מאוד. הערכים השונים מתורגמים מעברית לגרמנית, ובנוסף מופיע ניתוח דקדוקי של המילה העברית.
הטיפוגרפיה רציפה - שתי עמודות של טקסט בכל עמוד.
נתקלתי רק בשתי הערות שוליים בתחתית עמ' [12].

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

ההקדשה לפון עשקלעס מופיעה אחרי עמוד השער של הספר ומוצרף לה הטקסט הבא, עמ' [2]:
"לא יערב לי להגיש החבור הזה לפני אדוני, לולא נועדתי בנפשי כי הענין בעצמו, מערכת השרשים בלשון, לא דבר ריק הוא... וידעתי כי אדני, השוקד על הטוב ועל המועיל בכל אשר ימצא, ישא לה פני', ובכבדו אדני אכבד, ברצותו במנחה הקטנה הזאת ההובאת לו. מאת המחבר בן זאב.

אחרי ההקדמה, המבוא ולוח השרשים מופיע שער נוסף לחלק הראשון של הספר. לאחריו ישנה הקדשה הבאה לדוד ווערטהיימער, ממנה עולה כי הוא עודד את בן זאב להוציא לאור ספר דקדוק מקיף (דף א'):
" ואם יצא כיום חבורי אוצר השרשים הזה לאור... הלא יכון לשים תודה לעיני בני עמי לאיש היקש אשר העיר אושר עורר אותי עליו... ומתוך שליבות הדברים אשר בינו וביני, שנה ושלש משאלות לבו, המצא חבור שלם במערכת השרשים, מחזה מול מחזה, עברית ואשכנזית ... כי חבור כזה יחזיק עוד אשיות השפה העברית... והיו הדברים האלה מחזיקים לבי ביתרון תשוקה לשנס מתני למהר ולקרבה אל המלאכה..."

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
בערנארד עדלער פאן עשקלעס
German Name: 
בערנארד עדלער פאן עשקלעס
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
דוד ווערטהיימער
German Name: 
דוד ווערטהיימער
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Notes: 
לגבי אקולטורציה וחילון - ראו מבוא לספר (בחלון מבנה הספר בשדה "מבוא"). ראו עוד באצבע חלון "קהל יעד". הספר כולל ערכים הסדורים אלפבייתית מא'-ל' של מילים בעברית, שלהם מובא פירוש בגרמנית, ולצידו דיון במבנה הדקדוקי של המלה ולעיתים הפנייה למקומות בהם היא מופיעה בכתבי הקודש.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

המחבר לא מציג במפורש את קהל היעד שלו, אך מן המבוא לספר (ראו חלון "מבנה הספר" שדה "מבוא") עולה כי סיבת ההוצאה לאור של מילון לקסיקלי-דקדוקי זה היא רצונו להילחם בירידה בידיעת העברית ובחינוך הילדים לידיעת עברית. הוא פונה לשני הקצוות - המסורתיים ואלה שעברו אקולטורציה קיצונית - להבין את חשיבות העברית והחינוך לה: 'ע"כ על תופשי התורה ומנהיגי העם להתעשת בדבר הזה... ולערוך מערכת חנוך בנים ולמודם בערך אשר מתישב על אנשי הדור...'.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
13901 V 25
Bar-Ilan University Library: 
B43 בן-זאב.או תקס"ז
Tel-Aviv University Library: 
CR 492.42 בן-ז
General Notes: 

בבר אילן ראיתי חלק א' וב' בנפרד, וכרך משותף לשלושת החלקים. בלאומית יש שלושה כרכים נפרדים. כלומר, הספר יצא במקור בשלושה כרכים נפרדים.

References and bibliography
Copy of book used: 

בר אילן:
B43 בן-זאב.או תקס"ז

Studies about the book: 

פאהן, ראובן. תרצ"ז 1937. כתבי ראובן פאהן: חלק שני, פרקי השכלה. סטניסלבוב.

Notes: 

טק:

IUL

בספריית אוניברסיטת תל אביב:

CR Rare book collection 492.42 בן-ז

כרך 1+2

1807-8

חלק ב: כולל עברית ואשכנזית מן אות מ עד אות ת. תקס"ח. רע דף.

חלק ג: כולל אשכנזית ועברית למצוא איש איש מבוקשו מלה אשכנזית בהעתקת לשון עברית ... תקס"ז. קכ דף.
עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Ben Seew, Juda Löb - בן-זאב, יהודה ליב
Role in book production: 
Author
Preface title: 

"הקדמה" עמ' [9-3]: בן-זאב מספר את קורות חייו בעיירה בפולין, הנישואין שלו בגיל שלוש עשרה, ועל המשיכה שלו בהסתר לספרים עבריים. הוא נדד מערבה בשל קשיים ביחסים עם אשתו וחותניו, ובשל קשיי פרנסה. כשהגיע לברלין נחשף לחוכמות והחל להוציא ספרים, ומדי פעם חזר לביתו, ולבסוף התגרש מאישתו, ועבר לווינה, שם הוציא לאור את מסלת הלמוד. הוא מספר שחלה אז מאוד בחולי המעיים, ואז נדר שאת ייתר שנותיו יבלה בהוצאת ספרים. אחר כך מתאר בן זאב את חשיבות ספרו העוסק בדקדוק עברי, שכן ישנם רק ספרים מעטים וישנים שעסקו בכך.

Notes: 

"הצעה", עמ' [17-10]:
בן זאב סוקר את התפתחות הלשון העברית מראשיתה ועד ימיו. הוא מדבר על פריחת העברית בתקופת חייו של מנדלסון, ומצר על שקיעתה ועל השינוי שחל בחינוך היהודי מאז מותו של מנדלסון.