אור לנתיבה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
אור לנתיבה: והוא הקדמה לחבור נתיבות השלום הכולל חמשת חמשי תורה עם תקון סופרים ותרגום אשכנזי ובאור
Title of the book in Latin characters: 
Or li-netivah: ṿe-hu haḳdamah le-ḥibur Netivot ha-shalom ha-kolel ḥameshet ḥumshe Torah ʿim tiḳun sofrim ṿe-tirgum Ashkenazi u-veʾur
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקמג
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
47
Height of book, in cm: 
16.5
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

מנדלסון כותב כי הכוונה בהדפסת הספר היתה "לתועלת התלמידים, אשר חלק להם לאוה בבינת משל ומליצה." ממטרות הספר: "להרחיק את לב ילדי בית ישראל מעל התרגומים אשר הסתפקו בהם עד עתה".
בסוף החיבור/הקדמה, מבקש מנדלסון מן הקוראים "שאם מצאו בספרי החומש אשר יצאו כבר מבית הדפוס איזה טעות המדפיס או שגיאות הכותב או מקום ספק הצריך באור להודיע לי חיש מהר בעוד ידי נטויה על המלאכה למען אוכל לתקן את המעוות... בחנוני נא כזאת אנשי האמת! שימו כה נגד כל בית ישראל ויוכיחו בינינו אם לא אודה לדברי חן ושכל ואקבל האמת בשמחה ממי שאמרו".

Production
Evidence about book production: 

מנדלסון כותב כי הדפיס עתה את ההקדמה "בדפוס קטן, כי אם למלאות רצון התלמידים, אשר שאלוני פעמים רבות על אודותיה, כי יחפצו לדעת הכללים והיסודות אשר עליהם נשענו המתרגם והמבאר"

Contacts with other people: 

מנדלסון כותב: "והיה כאשר חנן לי ה' ילדים בנים זכרים והגיע העת ללמדם תורה ולשננם דברי אלהי' חיים ככתוב הואלתי לתרגם את חמשת חמשי התורה בלשון אשכנז המסולסל והמתוקן כפי אשר הוא נהוג בימינו לתועלת הילדים הרכים... והנה הקרה ה' לפני את הרב מוה"רר שלמה נ"י מדובנא... וכאשר ראה הרב הנ"ל את תרגום התורה שבידי מצא חן בעיניו ויכשר לפניו ויבקש מאתי לתת לו רשות להדפיסו לתועלת התלמידים, אשר חלק להם אלוה בבית משל ומליצה. נעניתי לו ראשי אבל בתנאי שישים עיניו ולבו להעיר על כל מקום אשר הכרעתי בתרגומי דעת מפרש ממפרשי' הקדמוני', או אשר נטיתי מדעת כלם לבחור לי דרך אשר נאות ומסכים לדעתי עם דרכי הלשון, המשך הענין או הנחת הטעם ויסודותיה, על כל אלה ידרוש ויחקור וישא ויתן עמי ויכתוב על ספר והיה' לבאר הכתובי' בלשון קל להכין לכל קורא. ואף גם זאת הבטחתיו הבטחה נאמנה להיות לו לעזר בחבור וכתיבת הבאור ההוא, כאשר תשיג ידי. ועוד תנאי אחד התניתי עמו שישתף את אחי הרבני מוהר"ר שאול נ"י במלאכת הדפוס והגהה הנכונה, וחלק כחלק יקחו שכר עמלם... לא עלתה על דעתי מראש, אף לא קויתי להשיג בצע כסף או תועלת כבוד במלאכה זו, ולא רציתי להקרא שמי עליה, לולי בקש מאתי הרב הנ"ל לעשות כן, למען רבות החושקים בו..."

References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

ויינברג, הקדמה

Studies about the book: 

Werner Weinberg, "Einleitung", in Moses Mendelssohn, Gesammelte Schriften, Jubilaeumsausgabe, 15, 1 [Der Pentateuch], pp. XI - CLIV

Notes: 

נטלי:
פיינר תשס"ב
IUL
הספרייה הלאומית: 22V4137
תל אביב: מהלמן: 222.1 מנד [כתוב 1783]
חיבור זה נדפס שנית כמבוא לספר נתיבות השלום: ברלין תקמ"ג

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author