האמונות והדעות

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
האמונות והדעות: שחבר הגאון רבנו סעדיה ... בלשון ערב ... והעתיקו ר' יהודה אבן תיבון ... ללשון עברי ... כולל עשרה מאמרים בעניני האמונות ... ונתוסף בו ... פירוש ... החלק האחד בשם שומר אמונה והחלק השני בשם חקר דעת
Title of the book in Latin characters: 
Ha-emunot ṿeha-deʿot: she-ḥiber ha-gaʾon Rabenu Saʿadyah ... bi-leshon ʿarav ... ṿeheʿetiko R. Yehudah eben Tebon ... li-leshon ʿivri ... kolel ʿasarah maʾamarim be-ʿinyane ha-emunot ... ṿe-nitṿasaf bo ... perush ... ha-ḥeleḳ ha-eḥad be-shem Shomer Emunah ṿeha-ḥeleḳ ha-sheni be-shem Ḥeḳer Daʿat
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Motto: 

"והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמת ודעת/ יראת-יי היא אוצרו" (ישעיה ל"ג)

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמט
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[14], צו ד'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
Yes
Notes: 

המלצה ושיר.

Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
Yes
Notes: 

בסוף הספר, מודה בן זאב ל:
* ר' נחמן עביד משרים בק"ק פלאצק - אצלו למד, "ומנעורי כאב גדלני".
* אלכסנדר זיסל הלוי, חותנו, על ש"האכילני ומכוסו שתיתי... למען הקל ראשי מכובד עול התלאות לבקש אחר מזון... לבלתי הצריך אותי לחיות נודד ללחן..."
* איסר בנה' סיני כ"ץ נ"י מק"ק זאלשיץ, "כי כאשר נכסוף נכסתי... על הספר הזה ולא מצאתיו, והוא שאל אותי הספר הזה בכתיבת ידו והרעני לפרש לו הדברים החמורים ואני באתי אחריו ומלאתי דבריו כיד אלוה הטובה עלי..."
* מאיר איגר מק"ק גלויגא רבתי, אשר האיץ בו להביא את הספר לדפוס.

Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
וייזל, נפתלי הרץ
German Name: 
Wessely, Hartwig
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
איגר, מאיר
German Name: 
איגר, מאיר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
איסר בנה' סיני כ"ץ מק"ק זאלשיץ
German Name: 
איסר בנה' סיני כ"ץ מק"ק זאלשיץ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אלכסנדר זיסל הלוי
German Name: 
אלכסנדר זיסל הלוי
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
נחמן בק"ק פלאצק
German Name: 
נחמן בק"ק פלאצק
Description of mentionee: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

קהל היעד העיקרי על פי וייזל, שכתב המלצה לספר: 'אנשי מחקר' שהתרחקו מן הדת. אמנם יקראו בו גם משכילים שאמונתם איתנה: "מקצת בני אדם יראי ה' אוהבי המחקר, אשר שקלו על מאזני דעתם כל דברי תהפוכות ודברי און אשר מעולם, ושמו בה' מבטחם... לא יזיקום דברי הספרים שכתבו אנשי אמונה, שבכל מחקריהם דבקה נפשם אחרי ה' ואחר דבר קדשו, ומשען להם יהיו, בראותם כי כלבבם כן לב המחבר".
וייתכן שיקראו בו גם "מקצת בני אדם שכפי דרכם הם שונאי המחקר וההתבוננות באמונות ובדעות לא נסו ללכת באלה", אך הם "לא יבינום".
אולם קהל היעד העיקרי (ע"פ וייזל) הוא אחר: "לאנשי מחקר אשר נזורו אחור, ומה' יסור לבם, אולי ייטיבו ספרים כאלה, אם יראו כי מחשבות און שגרמו להם להפיל אמת ארצה, כתובים על ספרים שחברו גדולים חקרי לב, ובכל זאת מחבריהם לא משו מיראה וחכמה. אז ערער יתערער לבם, ויבושו מגאותם, ויאמרו אולי מבטחנו שוא, ועצת שכלנו נשענו עליה הבל, ויעזבו דרכם וישובו אל ה'."
וייזל מוסיף בסוף המלצתו: "כללו של דבר כל הנכנס לחקור חקירות כאלה צריך שתהיה אמונתו קודמת למחקריו, ואם אין זאת גם אם לא יקרא בספרי המחקר המכשלה קרובה אליו...".

לפי בן זאב בהקדמתו: את תוצאות העיון המעמיק בספר "חקקתי על ספר לזכרון לי ולאנשים בגילי... לא עשיתי זה המעט מזער, כי אם להועיל בהם אנשים המתחילים בעיון, היות להם פרושי להקל מטורח ומורה דרך לגיה עיניהם מבלי הפליג ברוב ספרי המעיינים, ולא לאנשים אשר עשר ידות להם בחכמה ובתבונה, ובכל מעשי חרש וחושב והם יודעים יותר ממני! אכן אל המתחילים יהיה להם פרושי זה כנגה שביב באישון חשך. אך בוזי החכמה כי לבם מרעת נבער, דברי למו כאבוקה ביד עור."

Production
Evidence about book production: 

כפי שמציין בן זאב בסוף הספר, כשמודה למאיר איגר: "כי זה ארבעה שנים אשר חברתי הפירוש הזה בהיותי בין עשרים לאחד ועשרים שנה לימי חיי, והייתי תמיד מתעצל וטומן יד, ונסוגתי אחור מלהביאו בית הדפוס (לכמה טעמים כמוסים), ובהיותי אתו עמו במחיצתו, נודע לו ממני ומפרושי, וקריתי ושניתי ושלשתי עמו דברי הספר כי תאב מאד ללמדם, והצעתי לפניו הרבה מפרושי מצאו חן בעיניו, והעירני וזרז אותי מאד מאד, ולהביאו לבית הדפוס, ותמך את ידי בידו, ותושיע לי ימינו ועצתו עמדה לי...".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S22V13167
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק הספריה הלאומית. קיים עתה עותק דיגיטלי באתר של הספריה הלאומית.

Notes: 

נטלי:

צולם ע"י אורית, 5.06.

IUL

Bibliography of the Hebrew Book

ספרייה לאומית: S 22 V 13167

המחבר המקורי: סעדיה גאון.

הסכמה: נפתלי הירץ וויזל.

הוחלט: שייך.

4.07: רשימת חותמים מראש.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Commentator
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Ben Seew, Juda Löb - בן-זאב, יהודה ליב
Role in book production: 
Commentator
Preface title: 

הקדמת המפרש