הפטרות מכל השנה ד

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
הפטרות מכל השנה ד: הפטרות מכל השנה עם תרגום אשכנזי ובאור, פירטי אבליפרונג
Title of the book in Latin characters: 
Hafṭarot mi-kol ha-shanah 4: Hafṭarot mi-kol ha-shanah ʿim targum Ashkenazi u-veʾur, firṭe abliferung
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
4
Number of examined volume: 
4
Names of other published volumes: 

ערשטי אבליפרונג; צווייטי אבליפרונג; דריטי אבליפרונג

Part of a series of books? : 
Yes
Printed originally with other books? 
Yes
General Notes: 

בספר שבידי נכרכו הכרך הראשון והשני שיצאו בתק"ן, והכרך השלישי והרביעי שיצאו בתקנ"א

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנא
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנא
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Price of book as it appears in the book: 
11 גרושן
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
Yes
Notes: 

בשער הכרך.

20 הפטרות:

לכל הפרשיות מסדר במדבר 10

לי"ט של שבעות 2

לסדר דברים עד נצבים 7

לתשעה באב 1

בסוף הספר עוד 7 עמודים של "ברכת הפטרה: שאומרים קודם ההפטרה"

Number of pages in the book: 
[2] עמ', עט דפים, [3], [7]
Height of book, in cm: 
17.5
Width of book, in cm: 
10.5
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עיטור בעמוד השער הראשי של הספר
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
הספר כולל הפטרות. כדי לרשום נושאים יש צורך לקרוא לעומק את הביאורים השונים שהוצמדו אליהם.
Target audience
General notes
General notes: 

לא מצאתי אמירות הכוונות לקהל יעד

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 23 V 3604
References and bibliography
Copy of book used: 

R 8= 23 V 3604

Notes: 

טק:

IUL בספרייה לאומית תחת סיגנטורה: R 8= 23 V 3604 ורשומות ההערות: עברית ואשכנזית באותיות עבריות, עמוד מול עמוד. לכל חלק שער מיוחד נוסף לשער הכולל. עותק נוסף במיקרופיש ממרכז תעוד בשויץ; וסימנו 1387 MIC

Bibliography of the Hebrew Book

לכל חלק שער מיוחד, נוסף לשער הכללי.

עם "באור" עברי ועם תרגום לגרמנית באותיות עבריות. בסוף כל חלק רשימת המתרגמים של כל הפטרה והפטרה.

שמות המתרגמים: יואל בריל, ברוך לינדא (לינדויא), אהרן האללי (וואלפסזאהן), איצק אייכל, דוד טהעאדאר, בונם פרידלענדער, אברהם פ"ל [פרידלנדר], משה פרידלענדר, יוזל [פיק] [מ]ראכנאווע, דוד פרידלענדר, אלחנן בריל, יחיאל אייכל, גדליהו

מאברזיטצקא, יאקב ז"ב [זולצבאך] ורמבמ"ן [משה בן מנחם מנדלסזון]. מתוך הבאור להפטרות שתרגמו תשעה הראשונים מוכח שהמתרגמים הם גם המבארים של אותן ההפטרות, ואפשר שגם חמשה המתרגמים המנויים אחריהם בארו חלק מההפטרות.

Original Language עברית

Notes [חלק א]: לכל הפרשיות מסדר בראשית... לימים טובים בחודש תשרי... לב' שבתות שביניהם... לב' שבתות דחנוכה... לתענית צבור. תק"ן. [2], פט דף.

[Added personal author]

[לינדא, ברוך בן יהודה ליב]

[פיק, יוזל]

[פרידלנדר, דוד בן חיים ליב]

[פרידלנדר, משה בן דוד]

[תיאודור, דוד]

[אייכל, יצחק בן אברהם]

[ברי"ל, יואל בן יהודה ליב]

[פרידלנדר, אברהם]

[פרידלנדר, בונם בן דוד]

[וולפסזון, אהרן בן זאב וולף]

[מנדלסזון, משה בן מנחם]

[בריל, אלחנן בן יהודה ליב]

Added uniform title [הפטרות. תק"ן. ברלין]

Additional Personal Name ברוך לינדא (לינדויא)

אהרן האללי (וואלפסזאהן)

דוד טהעאדאר

יחיאל אייכל

גדליהו מאברזיטצקא

יאקב ז"ב [זולצבאך]

Language עברית

גרמנית באותיות עבריות

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Translator