חלקת מחקק

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
חלקת מחקק
Title of the book in Latin characters: 
Ḥelḳat meḥoḳeḳ
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Translation
Type of translation: 
translation of old text
Type of original text: 
Title of the original text as it appeared originally: 
שמונה פרקים לר"מב"ם
Original language of text: 
Year of publication of original text: 
הטקסט נכתב במאה ה- 12, תקופת חייו של הרמב"ם.
Name of author of the original text as it appeared originally: 
רמב"ם
General notes: 

טקסט המקור נכתב על-ידי הרמב"ם בערבית ותורגם לעברית על-ידי שמואל אבן תיבון (כפי שסלומון עצמו מציין בהקדמתו). סלומון התבסס על התרגום העברי, בבואו לתרגם את הטקסט לגרמנית.
סוג טקסט המקור: שמונה פרקים הוא אחת ההקדמות שכלל הרמב"ם בספר המאור, פירושו למשנה. ליתר דיוק, זו ההקדמה לפירושו למסכת אבות.

New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
References: 

בכותרת כתוב: "מיט טהעאלאגיש- פ'הילאזאפ'ישן אנמערקונגן פ'ערזעהן"

Notes: 

כפי שכותב המתרגם והעורך בהקדמתו: "דאמיט דיזע מיינע איבערזעצונג ניכט נאך איממר אן פ'ילן ארטן דונקל בליייבן מעגע, פ'ערזאה איך דיאזעלבע מיט טהעאלאגיש- פ'הילאזאפ'הישן אנמערקונגן..."

Name of the old text as it appears in the book: 
שמונה פרקים לר"מב"ם
Name of the old text's author as it appears in the book: 
רמב"ם, מאימאנידעס
General notes: 

על "הטקסט הישן" ראו לשונית "תרגום".

Volumes
Number of volumes published: 
1
General Notes: 

בהקדמה לחלקת מחקק הביע סלומון את רצונו לפרסם ספר/י המשך: "בין איך וויללענס' אוטר דיזם טיטל [חלקת מחוקק], ווען דאז פובליקום דיזר איבערזעטצונג זיינן בייאפ'אלל ניכט פ'ערווייגערט, אונד עס דעם העררן פ'ערלעגר רעכט טהעטיג אן דען טאג צו לעגן דיא געוואגענהייט האבן ווירד, דיזר פ'ערדאלמעטשונג, מעהרערע פ'אן מאימאנידעס שריפ'טען... אין איינם דייטשן געוואנדע פ'אלגן צו לאסן, וועלכע אבהאנדלונג, מיט ניצליכן אנמערקונגן פ'ערזעהן, געוויס איינן זעהר וויכטיגן טהייל דעס אויף דאז הערץ דער יוגענד ווירקענדן רעליגיאנסאונטערריכט אין יידישן שול אבגעבן קענטען."

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקע
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1809
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

בעניין שם ההוצאה/בית דפוס, נכתב בשער:
im Verlage bei Moses Philippssohn
und
gedruckt bei C. Schlieder
לדיון על פעילותו של בית הדפוס של
Christoph Schlieder
ראו:
Antje Marquardt, Das jüdische Wesen im Dessau..., pp. 41 - 42.

Editions
Total number of editions: 
1
References: 

וינוגרד

Year of edition: 
תק"ע
City of edition: 
References: 
וינוגרד
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[6] ע', פג ד'
Height of book, in cm: 
18
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

ישנה טעות במיספור הדפים: סא, סב, סב, סג. (דהיינו, המספר "סב" ניתן פעמים, לשני דפים שונים.)
סוגי האותיות: רוב הספר מודפס באותיות מרובעות (מנוקדות ולא מנוקדות) ורק הערות השוליים באותיות רש"י.

Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

ההקדשה כוללת טקסט בן שני עמודים. היא פותחת במילים:
"אל כבוד נגיד עם, איש תבונה, ירא אלהים, שומר אמונה, הנכבד היקר והנעלה פ"ומ כהרר בער בן הר"ר קלמן ז"ל בדעסויא, יובל שי למנחת תודה עלי מזבח לבי ערוכה ושמורה מאת עבדו המתרגם".

המחבר עובר אחרי כן לגרמנית (באותיות עבריות) וכותב כי זה זמן רב ביקש הזדמנות כדי להודות לו בפומבי על תמיכתו ועל תמיכת משפחתו, בעיקר מצד אימו ז"ל, לאחר שהגיע לדסאו בגיל 13 חסר כל (ייתכן כי רק בגיל 15 עזב את בית הוריו - כך לפי הביוגרפיה שלו אצל פיליפסון, ביוגרפיות, חלק ב', עמ' 36). אני "ווללטע מיך דא צו איינם ברויכבארן מענשן בילדן, מיינן גייסט דורך מאנניכפ'אלטיגעס וויסן בערייכערן אונד פ'ריכטע צו ברעכן פ'אם בוימע דעס ערקעננטניסעס דעס גוטז אונד וואהרן. וויא וועניג אבר ווירדע איך דיזן מיינן צוועק עררייכט האבן קעננן, וויא קיממערליך אונד פ'ערלאסן היר לעבן מיסן, ווען זיא, האך געעהרטעסטער! זיא אונד איהרע פ'ארטרעפ'פ'ליכע מוטטער - רוהע איהרער זעליגן אשע - זיך ניכט מיינער זא ליבעפ'אלל אנגענאממן אונד אונטר דען עדעלגעזיננטן דעסויערן דיא ערשטן געוועזן ווערן, דערן הילפ'רייכע האנד מיך צו אונטערשטיצן געזוכט העטטע."

הוא מודה להם על שנתנו בו אמון והפקידו בידיו את הדרכת וחינוך ילדיהם היקרים, והמליצו עליו למשרה לה הוא מקדיש כעת את מיטב מאמציו...

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Notes: 

בעמוד השער רשום, אחרי שם ההוצאה לאור:
gedruckt bei Schlieder

Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
בער בן קלמן
German Name: 
Berend Callmann
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בהקדמתו כותב המתרגם כי דברי הרמב"ם ראויים להיקרא בזמנו, אך הן המקור בערבית והן התרגום העברי אינם שימושיים לאנשים הלא מלומדים ("אונגעלעהרטען") בתקופתו. "זעלבסט דער, דער אויך אין דער קינדהייט דער עברעאישן מוזע הולדיגן מוסטע, איזט איהר דאך אין שפעטערן יאהרן ניכט גענצליך זא געטרייא מעהר". מה גם שהשפה הפילוסופית בעברית זרה אף למי שלמד עברית בילדותו. "איינע דייטשע איבערזעטצונג דיזר אבהאנגלונג גלויבע איך דאהער, ווירד איינם גענייגטן פובליקום ניכט אונאנגענעהם זיין..."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 23 V 5104
Bar-Ilan University Library: 
A421 משה.שמ תק"ע
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

פיליפסון, ביוגרפיות:
Ph. Philippson, Biographische Skizzen, 1864-1866

Antje Marquardt, Das jüdische Wesen im Dessau von seinen Anfängen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, Diplomarbeit im StudiengangWissenschaftlisches Bibliothekswesen an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, Dessau 1994.

Copy of book used: 

עותק באוניברסיטת בר אילן

Studies about the book: 

מהדורה מוקדמת יותר של שמונה פרקים: וינה 1798 (לפי וינוגרד: "עם יידיש").
כותר: "שמונה פרקים להרמב"ם :אינס דייטשע איביערזעצט"
ספרייה לאומית: S 23 V 5107
וכן "שמונה פרקים להרמב"ם :מיט דער דייטשען איבערסעצונג ...",בזל 1804 ("נדפס עברית וגרמנית באותיות עבריות, זה למטה מזה"): S 23 V 5099

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Commentator
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Salomon, Gotthold - סלומון, גוטהולד
Role in book production: 
Translator
Commentator
Preface title: 

"פאררעדע דעס איבערזעצערס"