לשון הזהב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
לשון הזהב
Title of the book in Latin characters: 
Leshon ha-zahaṿ
Text is presented as original: 
Yes
Is there information to contradict this? 
Yes
References: 

דיון על מקוריות הטקסט: סנדלר, הביאור לתורה, עמ' 42. כפי שסנדלר מציין, השוואת הספר לשון הזהב לחלק הדקדוקי בתוך ההקדמה לביאור של מנדלסון (המכונה אור לנתיבה) מגלה הקבלה רבה ביותר בין שני הטקסטים.

Expanded in new edition? 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

Maimonides, רמב"ם: מלות ההגיון.

References: 

עמ' 1/ב

המחבר מציין בעמ' 1/ב: "צריך שאקדיש לך איזה כללים מחכמת הדבור הפנימי, לקוחים מדברי הרמב"ם ז"ל במלות ההגיון, עם תוספות באור ושנוי לשון, הרחבה וקצור כפי הצורך..."

Quotes from Jewish sources: 

תנ"ך

New edition
Type of new edition, as specified elsewhere: 
References: 

סנדלר, הביאור לתורה, עמ' 42

General notes: 

כפי שמציין סנדלר, הביאור לתורה, עמ' 42: "ספר הדקדוק "לשון הזהב" למנדלסון אינו אלא העתקה, בשנויים קלים ובתוספת שער, מתוך החלק הדקדוקי של "אור לנתיבה", יש גם הרושם כאילו רובם של שינויים אלה לא באו אלא להעיד על אי תלותה של מחברת זו בהקדמה "אור לנתיבה"..."

Publisher/ Printing press
Format of date: 
don't know
Year of publication as it appears in other sources: 
1782
Hebrew year of publication as it appears in other sources: 
תקמג
Place of publication as it appears in other sources: 
References: 

סנדלר, הביאור לתורה, עמ' 43.

Notes: 

בתוך הספר אין מידע על תאריך/מקום ההוצאה. עם זאת, יש מידע על תאריך/מקום כתיבת הספר. בסוף הספר כתוב: "ראש חדש התשיעי בשנת תקמ"ג לפ"ק ברלין יע"א".

סנדלר, הביאור לתורה, עמ' 43, מתייחס לקושי הביבליוגרפי של קביעת מקום/תאריך ההוצאה. ביבליוגרפים שונים ציינו, לעיתים בלא פיקפוק, כי הספר ראה אור בברלין, שנת תקמ"ג (חלקם ציינו 1782, אחרים 1783), אם כי אין עדות חד משמעית לכך בתוך הספר.

לפי סנדלר, "קרוב לוודאי ש"לשון הזהב" הוצאה מתוך ההוצאה המיוחדת של החוברת "אור לנתיבה", ברלין, ר"ח כסלו תקמ"ג, 1782..., שמנדלסון הפיץ ב- 300 טפסים, ובה הוא מבטיח 'להדפיס את ההקדמה ההיא אי"ה בדפוס גדול כתבנית החומש... ולא באה עתה בדפוס קטן כי אם למלאות רצון התלמידים'".

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
17 ע'
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
1/א, 17/ב
General Notes: 

ייתכן כי (בעותק הספריה הלאומית לפחות) העמוד הראשון והשני של הספר התהפכו בכריכה. כך לפי סימנים שונים, במיוחד העובדה שבסוף העמוד הראשון בספר הנוכחי מצוין כי המילה הבאה בטקסט היא "המשתכל" - מילה המופיעה רק בעמוד השלישי. זאת ועוד, שם הספר ("ספר לשון הזהב") ומתחתיו איור נמצא כעת אחרי העמוד הראשון, ולא בתחילת הטקסט.

Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
לפי הצהרת המחבר בפתח דבריו, הוא בא להציג כאן כללי לשון, "אשר לא ימצאון בכל ספרי הלשון הנודעים לי" (עמ' 1/א). לקראת סוף הספר הקצר הזה, הוא מציין: "ויתר כללי הלשון, ומשפטי הנקודות והתנועות, ו___ השמות והפעלים לכל פרטיהם ומחלקותם, הלה הם כתובים על ספרי הדקדוק המצויים ביד כל אדם, ואין צורך לכפול הדברים בלהג הרבה." (עמ' 16/א) כאן מוסיף המחבר הערה הנוגעת לחינוך הילדים: "וראוי לתנוקת של בית רבן ללמוד הדרכים ההם בבית הספר, כי אם תחנך את הנער הקטן לאט ותרגילו יום יום ללכת בהם, ילמדם במעט עמל: ותינוק זך השכל בעוד שנתיים שנה ידע את כל הצריך מהם להבין במקרא, ובדברי רז"ל ובפרושי המפרשים ז"ל... הנסיון מעיד על זה שדרכי הלשון קלים על האדם בימי הילדות והבחרות, וכשחוק הוא לו ללמוד לשונות הרבה. לא כן בימי העמידה..." (עמ' 16/א, 16/ב) ועוד מוסיף: "ואחרי שזולת הדרכים ההם אי אפשר להבין את דברי אלהינו, ולדעת את הנרצה בהם על פי פשוטו, ואשר לא ידע פשוטו של המקרא שהוא הכוונה הראשונה, איך ישתכל אל הכוונה השניה שהיא מדרש חז"ל...?"
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

הספר מיועד (בין היתר) לקוראי הביאור. בראשית הספר כותב המחבר: "שבתי וראיתי הצורך הגדול להזכיר בראש ובהתחלה את הכללים (דיא רעגלען), אשר עליהם סמכנו בתרגום הכתובים וביאורם, ואשר לא יימצאון בכל ספרי הלשון הנודעים לי (וועלכ'י אין קיינר שפראך לעהרי דיא איר בעקאנט זיין צו פ'ינדן זינד) למען יבין הקורא לשון הקודש ואת דברי הספר בכל מקום שהם מיוסדים על הכללים הללו."

בסוף העמוד פונה המחבר אל הקוראים: "ואתה הקורא הנעים, שום תשים את הדברים האלה על לבך, כי נעים כי תשמרם ותטמנם בחבך".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 25 V 13497
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

סנדלר, הביאור לתורה:
פרץ סנדלר, הביאור לתורה של משה מנדלסון וסיעתו, התהוותו והשפעתו, ירושלים תשמ"ד (מהדורה שניה).

Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author