מבוא אל מקראי קדש

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מבוא אל מקראי קדש: להיות במקום הקדמה ומבוא אל כל ספר מספרי הנביאים והכתובים
Title of the book in Latin characters: 
Mavo el Miḳraʼe ḳodesh: li-heyot bi-meḳom haḳdamah u-mavo el kol sefer mi-sifre ha-Neviʼim ṿeha-Ketuvim
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Printed originally with other books? 
Yes
Names of other books: 

מנחה חדשה - חיבור זה אמור לשמש מבוא לפרויקט זה, כדברי המחבר בעמוד השער

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1810
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[9], צט ד' כולל שער
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
כדברי בן זאב בהקדמתו, כוונתו במבוא זה לספרי התנ"ך היא לספק רקע לקורא בטרם ניגש אל קריאת ספרי התנ"ך. בין היתר, הוא מבקש לקרב את הקורא אל <ins>ההקשר ההיסטורי</ins> בו מארעו המאורעות המתוארים בספרי הנביאים והכתובים. אל הקורא הוא פונה ואומר: "הנה לפניך עשרים וארבעה ספרי קדש, והם ממדרגו' שונות, מזמנים שונים, מענינים שונים וממחברים שונים...מהם מעשי האל חסדו וטובותיו ומהם נבואות... מהם שירים ותושבחות ומהם מליצות אנשי קדש...וביחוד הספרים הכוללים ספורים ומאורעות האומה, הנתלים בזמן ובמקום, וכ"ש כשהמאורעות האלה מצטרפות על עניני שאר אומות... אשר לא היה עסק בעל הספר הכותב עתי עמו להרחיב בדברי מלכים אחרים. והקורא אם נעדרו ממנו השתלשלות הסבות והצטרפות הענינים בעזר ידיעת ספרים אחרים מיוחדים לזה, הוא מגשש כעור קיר בספרו אשר יקרא... אשר יעברו לפני הקורא גוים וממלכות, אשור, בבל... על בלי דעת גלגל הברים..." בן זאב מצהיר כי לעיתים יסטה בפרשנותו מדעת <ins>התלמוד</ins>. בין ה"ענינים" בהם דן בהקדמתו : "התנצלות המחבר באשר יביאהו הכרח הענין לתפוס בדעה מתנגד לדעת התלמוד בדברי אגדה"; "ראיות חזקות מכל גדולי הגאונים הראשונים כי ררק בדברי הלכה אסור לנטות מן התלמוד אבל בדברי אגדה, הרשות נתונה לתפוס בדעת מתנג למאמרם במקום שא"א לפרש דבריהם באופן מסכים אל מה שהתברר לאחרונים מן האמת".
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

ראו אצבע בחלון "נושאים".
היות ובן זאב מצהיר כבר בפתח החיבור כי בכוונתו לסטות מדברי המסורת בהבנת הטקסט המקראי (נביאים וכתובים), הוא כותב בהקדמתו: "ואתה קורא! פן יהיה דבר עם לבבך בליעל, לשום לי עלילות דברים לאמר: בועט אני בדברי חכמינו בעלי התלמוד. חלילה לך מחשוב זאת, כי אם דעה לך הלא תדע להבדיל בדברי חז"ל, אם הם בדברי דת ודין, חק ומשפט, מנהג והלכה, עליהם באה המצוה: לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין או שמאל וגו'. ואולם בדברים היוצאים ממין הזה אשר אמרו דרך סברא או דרש או אגדה גם הן רסן החוב מעל פנינו שלחו מלקבל דבריהם כי לא רצו לקבוע בזה אמונה ולא להחליט בו אמת כ"א ע"ד דרוש וקבל שכר".

Production
Contacts with other people: 

בהקדמתו מספר בן זאב כי בקשה מאת המדפיס אנטון שמיד - הקשורה בפרויקט "מנחה חדשה" - היא שהביאהו לחיבור הספר. "החבור הזה היוצא מתחת ידי לא היה כונה ראשונה ממני לחבר אותו על האופן הזה, ועל הסדר אשר הוא נמצא, כי הוא יליד ההזדמנות וסבה זולתי. והמסב בדבר, המדפיס המשבח אדון אנטאן שמיד, בהוציאו לאור ס' ישעי' בהעתקה אשכנזית ובאור מידי המשכיל כה' מאיר אוברניק ז"ל. ולא נמצא הקדמה להעתקה הזאת, כאשר נמצאו בשאר העתקות תהלים משלי. ושאל המדפיס מאתי לחבר אליו הקדמה. ואנכי נעניתי לו בה, אך לא לחבר הקדמה (אשר איננו ענין לחבר הקדמה לחבור זולתו) כי אם לחבר מבוא אל גוף הספר. והעיון בענין הזה הובילנו אל ההכרה לדעת הצרך וההכרח אשר לספר וספר אל מבוא כזה, המפיץ אור על עניני הספר בכלל, ומן הפרט הזה השתרעה המחשבה הזאת אל מקראי הקדש בכלל כי כל ספר וספר נדרש לו מבוא כזה..."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 22 V 1677
Tel-Aviv University Library: 
221.1 בן-ז - CT
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק באוניברסיטת תל אביב

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

ספרייה לאומית: S 22 V 1677

תל אביב: 221.1 בן-ז - CT

בית אריאלה: ר' 31, 346855- 10

לפי קלוזנר, היסטוריה, א', עמ' 188, "בן זאב כתב הקדמה לישעיהו עם ה'ביאור' של מאיר אוברניק, שממנה נשתלשלה כתיבתו של ה'מבוא למקראי-קודש'." [הערה מפנה לפאהן, עמ' 42]

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Ben Seew, Juda Löb - בן-זאב, יהודה ליב
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה כללית