מבחר הפנינים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מבחר הפנינים: במליצת החכמים הקדמונים ומשלי פילוסופים הראשונים ומוסרם ... בכל ענין שאדם צריך אליו בחכמה ביראה ובמוסר ובדרך ארץ מסודר לשערים עם פירוש מספיק
Title of the book in Latin characters: 
Mivḥar ha-peninim: bi-melitsat ha-ḥakhamim ha-ḳadmonim u-mishle filosofim ha-rishonim u-musaram ... be-khol ʻinyan she-adam tsarikh elaṿ be-ḥokhmah, be-yirʼah uve-musar uve-derekh erets, mesudar li-sheʻarim ʻim perush maspiḳ
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in other sources: 
תקכז
Place of publication as it appears in other sources: 
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
נו ד'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
Yes
Notes: 

בסוף הספר:
"על ידי הפועל העוסק במלאכת הקודש באמונה הזעציר הבחור ארי' ליב בן מהור"ר זאב וואלוף [כך] זצ"ל מק"ק ברלין"

Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
Yes
Notes: 

בהקדמה שנית מהבמיא לדפוס:
"וברכתי תעלה לש"ב הבחו' הנעלה המשכיל והמושלם כ' שלמה יצ"ו במהור"ר אברהם פ"ל מקראנקי נר"ו על אשר הלוה לי סך מסוים להוצאת הדפוס הוא וכל הנלוים אליו יזכו לחנא וחסדא ..."

Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

ראו "הערות".

References and bibliography
Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

ספרייה לאומית: R 8= 23 V 4194

מהדורה חדשה של ספר ישן, מאת אבן גבירול.

ישנן מהדורות נוספות. מהדורה מוקדמת (תצ"ט): R 8= 35 V 3519

([1], נו ד').

שם המביא לדפוס אהרן דעסוי, אך במהדורה משנת תצ"ט - 1739 מופיע אהרן ב"ר צבי הירש.

מעיון בספר (12.06): בהקדמה: הספר הזה אשר חובר בלשון ערב ונעתק ללשון הקדש... הפלוסופים הקדמונים... מדרך הישר אינם פונים ולדורות אחרונים לומדים ושונים ומגלים כל המטמונים... והנה בא לידינו החבור הזה נדפס בעיר קרימונה בשנת שי"ח בפירו' רחב מאוד אשר בו ילאה הקורא לרוות צמאו בתכלית מבוקשו ואם שכוונתו היתה להטיב בכל זאת מצאנו ראינו שלפעמים נטה בפירושו לפי דעתו ולא כפי כוונת המחבר אחר השקפה עיונית בשימת עין רואה. ע"כ יצאתי חוץ ממחיצתי וערכי השפל בדעת ונתתי לבי לדרוש ולתור איזה דרך מכון אור חכמתם ולהכין הדרך אשר ילכו בו העם אשר לא דרכו עדיין במסילה סלולה ובנוי על אמרים הנקראים ע"פ רוחב לב המחברים הראשונים המתפלספים ... ועשיתי פי' מספיק בלשון קצר... שלא להאריך רק לפי הצריך. ... ואף גם זאת היתה בקשת ממציאי הוצאות הספר הזה להעתיקו בלשון אשכנז לנשים ועמא דבר וכן עשיתי אבל לא ע"ד פי' מלה ומלה רק לפי הבנת הענין ולפי אשר כבר מורגלים קצת מאמרי הפילוסופים ... כי ידעתי את מכאובי בני עמנו שמאסו כמעט בכל הספרי' הנעתקים ללשון אשכנז הואיל ואינם לפי סידור הלשון ההוא ומשפטיו לכן לא מנעתי להפיק רצון השואלים כענין ולעשון כרצון איש ואשה נערים ושנים. ...

הקדמה שנית מהמביא לדפוס:

...אמרתי להעלות תחת מכבש הדפוס למלאות תאוות הנכספי' אליו... ברלין...תקכז"ל (תקכו"ל??) הקטן פנחס זעליג בהר"ר אהרן יצו.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)