מדבר סין

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מדבר סין
Title of the book in Latin characters: 
Midbar Sin
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in other sources: 
תקכט
Place of publication as it appears in other sources: 
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
ח' דף [1]
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

אותיות גותיות מופיעות רק בשער הספר.
הספר ניתן בהדפסה של מיקרופילם, ולכן אי אפשר לדעת את מידותיו על פי עותק זה.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Topics
Notes: 
בספר מוצגות מלים הכוללת שין עם נקודה ימנית או שמאלית, עם מראי מקום שלהם במקורות. בראש שני הדפים האחרונים רשום "חידה" (שהמחבר רושם שהיא של הרא"בע - בכותרת סיפרו).
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
References and bibliography
Copy of book used: 

S 39 A 502

Notes: 

טק:

IUL

ספרייה לאומית:

S 39 A 502

ראיתי את הספר בלאומית ב-4/1/07.

Bibliography of the Hebrew Book:

חיבור קדום בדקדוק, שבכתב-יד נקרא עליו כמחבר שמו של ר' אביגדור קרא. שמו ("קרא") נרמז גם בחרוזים שבראש הספר, הפותחים: קולי אקרא אל כל קורא ...

בהקדמה: "קראתי שם זה הספר מדבר שי"ן בעבור כי מדבר על אות השי"ן הנקודות [צ"ל: הננקדת] פעם ימין ופעם שמאל". המביא לדפוס ר' אברהם ב"ר ירמיה הוסיף: "ואני הוספתי נופך משלי כמעט בכל אות ... והצגתי אצל כל פ[סוק] המ"מ...".

כמו כן "השתיל" המביא לדפוס את ראשי-התיבות של שמו בחלק הראשון של ההקדמה, בתוך דברי המחבר. עיין:

A. Z. Schwarz, Kod. 27 der Studienbibliothek in Olmuez, Soncino-Blaetter, III, 1929-1930, P. 155-156.

דף ו,ב-ז,א: "זה חיבור יוסד מימין ושמאל, יסד ר' זלמן נקדן ה"ה מרוטנברג". כללים לאות ש שמאלית. פותח: ישראל השר בשמחה ישיש ישכיל.

דף ז,א-ח: "חידה יפה ... להחכם אבן עזרא ... עם פי' מהרב ... דוד גרינהוט". פותחת: אב בהאדמה הוליד ארבעה האחים.

קולופון: "כל אלה חיבר והוסיף והביא לבית הדפוס ... ר' אברהם בן המקובל אלקי מוהר"ר ירמיה מ"מ בק"ק סימנא ומקום דירתו בק"ק קלווריעא".

Added personal author [אברהם אבלי בן ירמיה]

[זלמן הנקדן מרוטנבורג]

[גרינהוט, דוד בן נתן]

[אבן-עזרא, אברהם בן מאיר]

Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Editor
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
אברהם אבלי בן ירמיה
Role in book production: 
Editor
Preface title: 

את ההקדמה (דף ב') פותח המחבר בשיר קצר. הוא עוסק בבעיית הניקוד של שין בנקודה ימנית או שמאלית. טוען שהוא ממשיך את דרכו של הר' דוד קמחי: "וכבר קדמוני הרבה חכמי מקרא והדקדוק וכללו שרשי המלות ההם השמאלית כגון כלל המתחיל ישראל השר [?] בשמחה ימים והעתקתי לקחןוראיתי שאינם מספיקים לכל הצורך לש"הק הנמצאת בכ"ד ספרים ועלה על לבי לחברם ע'ו שרשי הפעלים והשמות... כאשר עשה הר' דוד קמחי... ואני הוספתי נופך משלי כמעט בכל אות ואות וגם לא היה שום [?] מראה מקום...