ספר זמירות ישראל ב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר זמירות ישראל ב: ספר זמירות ישראל כולל ספר תהלים עם תרגום אשכנזי ובאור ונלוה אליו פירוש ... עבדיה ספורנו ... - חלק שני
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Zemirot Yisraʼel 2: Sefer Zemirot Yisraʼel kolel Sefer Tehilim ʻim targum Ashkenazi u-veʼur ṿe-nilvah elaṿ perush ... Ọvadyah Sforno ... - ḥeleḳ sheni
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Translation
Type of translation: 
translation of old text
Type of original text: 
Original language of text: 
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Name of the old text as it appears in the book: 
תהלים
Volumes
Number of volumes published: 
5
Number of examined volume: 
2
Names of other published volumes: 

חלק ראשון, חלק שלישי, חלק רביעי, ---

Part of a series of books? : 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמו
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1786
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

על תהליך הוצאת הספר כותב "המדפיס" שבתי מיאנוב בעמוד האחרון (תחת הכותרת "התנצלות המדפיס"):
"נא אל יאשימו אותי האישים הנכבדים אשר מלאם לבם לחתום על הספר הזה (זמירות ישראל), על אודות המשך זמן רב אשר עבר מיום החילותי להדפיסו עד עתה, לאמור נרפה אני ממלאכתי זאת או כיושב בטל או כפונה ועוסק במלאכה אחרת. ואף כי לא קבלתי ולקחתי שום מחיר מקודם, ואין להם עלי תלונות ממון, מ"מ לא אהבתי להיות בעיניהם כמתעתע שאינו עומד בדבורו. לכן הנה באתי עתה להנקות ולהשבע בחיי הכותב כי כל ישעי וכל חפצי רק למלאות העבודה הזאת אשר יקרה בעיני, ואין זה כי אם הטרחה הרבה מאד, אשר לא נהיתה כמוה בדפוס עברי מעולם, כאשר יבין כל משכיל במלאכת ההדפסה וסדור האותיות, היא האריכה למעניתה..."

Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Notes: 

אין אחרית דבר לספר. עם זאת, בעמוד האחרון ישנה "התנצלות המדפיס".

Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[10] ע', נז ד'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
Yes
Notes: 

השיר בהקדמת הספר מופנה אל בני הזוג יורש, אשר אימצו את ברי"ל אל ביתם מגיל צעיר.

Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

בחלק הראשון של זמירות ישראל, שראה אור שנה קודם לכן, נכתב בסוף הספר:
"לדעת שיש תחת ידי הסכמות וחרמות מכמה רבני הדור שלא ישיג את גבולי להדפיס הספר הזה... ומחמת קוצר הזמן לא אוכל להדפיסם עתה".
ההסכמות אכן נושאות תאריך מוקדם:
תקמ"ד.
שמו של אחד מנותני ההסכמה איננו ברור לגמרי, אך קרוב לוודאי רשום:
"הכ"ד הק' שמעי' לאנצבורג מברלין".

ההסכמות עוסקות במידה רבה ב"זכויות יוצרים" - באיסור להדפיס את הספר או חלקים ממנו בפרק זמן של עשר שנים.

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
Yes
Notes: 

מאחורי עמוד השער מוקדש עמוד להבעת תודה:

"זכרון תודה לכבוד אדוני מורי כאבי נדיב ויקר רוח נודע בשערים שמו כה"רר אהרן יורש יצ"ו ולכבוד זוגתו מורתי כאמי אשה חכמה מעשיה בשערים יהללו שמה מרת ריזל תחי' מאת בן משק ביתם יואל ברי"ל".

מיד לאחר מכן ישנו שיר בן כשלושה עמודים, המוקדש לאותו זוג. נאמר, בין היתר:
"קטן הייתי רך ועלם/ בן תשע.../צדקתכם אז עמדה לי/לקחתוני מבית אבי/הבאתוני חדריכם/...לחמכם אכלתי מימיכם שתיתי/ ... עוד נוח לא נחתם, עדי הדרך הבער/ במעגלי כל מדע יקר רוח ומבין/ בל אמעט מאישים, בל אבוש בשער/ בין חכמים כי-אלך חידותם להבין."

Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
Yes
Notes: 

בעמוד האחרון לספר, חותם שבתי מיאנוב על "התנצלות המדפיס".

Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אהרן יורש
German Name: 
אהרן יורש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ריזל אשת אהרן יורש
German Name: 
ריזל אשת אהרן יורש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ברלין, שאול
German Name: 
Berlin Saul
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף
German Name: 
יוסף
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל זנוויל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמעי' לאנצבורג
German Name: 
שמעי' לאנצבורג
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שבתי בן דוד מיאנוב
German Name: 
שבתי בן דוד מיאנוב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש
German Name: 
צבי הירש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

מודל הספר הינו זה של הביאור. אך נוסף גם פירוש קדום יותר, של ספורנו.

Topics
Notes: 
גם בחלק זה של הספר ישנו מעין מילון, לבירור המילים בגרמנית אשר לדעת העורך לא יהיו מובנים לרוב הקרואים היהודים.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

ר' צבי הירש מברלין, בהסכמתו, ציין כי שבתי מיאנוב, מי שהביא את הספר לדפוס ויזם ככל הנראה את הדפסת הספר, ביקש "לרות נפשות הצמאי' לדעת צחות ס' תהלי' בלשון העמי' אשר אנחנו חוסי' בצלם לדעת מה יעש ישראל להשיב חורפינו (?) דבר, השמים עלילות דברים בשנותם את טעם הס' הנ"ל לפי דרכם". על כן, הוא העתיק את תרגומו של מנדלסון "בגופין שלהם, לגופין שלנו".

בנו של ר' צבי הירש, ר' שאול לוין, שיבח בהסכמתו את מנדלסון על תרגומו, אך הוסיף הערה המעידה על קהל היעד שאליו ביקשו לפנות עורכי הספר: אמנם תרגומו של מנדלסון יקר לכל אדם, "אלא שאינו שוה לכל בני פולין ואשכנז בהיות רבים לא ידעו לקרות כתב העמים על כן התעורר האלוף התו' כ"ה שבתי במו' דוד מיאנוב לכתוב הפרוש ההוא בכתב אשורי..."

Production
Evidence about book production: 

בולט תפקידו של שבתי מיאנוב. מן ההסכמות (וכן מדבריו בסוף הספר) עולה כי הוא זה שיזם את העתקת תרגומו של מנדלסון מאותיות לועזיות לאותיות עבריות, וייתכן שהוא גם זה שיזם את הוספת פירוש ספורנו, ואת הצבתו של הטקסט בעברית לצד התרגום בגרמנית (כמובן, בדומה לדגם הביאור).

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S /56 A 1559
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Commentator
Editor
Prefaces
Notes: 

אין מבוא לספר, אך ברי"ל מקדים לטקסט שיר תודה אשר מופנה אל בני הזוג יורש.