ספר מגלת סדרים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מגלת סדרים
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Megilat Sedarim
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנג
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Price of book as it appears in the book: 
בהסכמה כתוב: לא פחות ממחיר זהב אחד לחלק אחד... וכל המוסיף למחבר ברכה...
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: בשנת להתענג על ה' בהיכל קדשו

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[4], מה ד'
Height of book, in cm: 
15.5
Width of book, in cm: 
11.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

תחת הכותרת "הסכמות" מופיעים דבריהם לא של רבנים כי אם של החותמים הבאים:
הק' שלמה זלמן בה"רר גומפל עמרך ז"ל
הק' מיכאל בלא"א מוה"רר זנוויל בכרך זל"הה
הק' יעבק גינשבורג
הק' אלעזר פלעקלש
תחת חתימותיהם: "וההסכמות ומצודות החרמות אשר פרשו גאוני הדור למשיגי גבול מחברי ספרי החכמות ראינו בעינינו והמה יבואו בעזרת ה' עם כל החותמות..."

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
Yes
Notes: 

בסוף ההקדמה הבעת תודה "למטיבים ולישרים בלבותם": "...אתן שבח ניבי במכתבי לתומכי סעדי נפשי ולבבי לבנות אולמות והיכלות בעזר אל עושה גדולות ה"ה שלשה מטיבי סעדים מזקני הדור שררים נכבדים האחד גדול שמו בישראל! מהעניגס בערג יקרו בע"מ ווינה השני ממחזיקי עץ החיים גדול אסנפר[?]! מפאפר בפראג העדינה והשלישי מאוהבי ר' ליפמן מאיי יקר ונכבד בברעסלא והמדינה..."
כמו כן, בסוף הספר כתוב: "... ואברך לבני מזימה שוחרי מוסר וחכמה מתנדבים הטובים. מאנשי כנסי' העדינה בפראג ובווינה לבו"ב ופ"ב ונ"ש וברעסלא והמדינה. ומתוכם נשיא הקהת"י ר' עוזר איש אפרתי..."

Is there an appeal to sell subscriptions? 
Yes
Notes: 

תחת הכותרת "הסכמות" פונים החותמים לבקשת תמיכה במחבר. בין היתר הם כותבים: "ואיש איש מעדת ה' חלק כחלק יקח מספרי תורתו [של הורוויץ] ובמיטב נדבת לבו ישלם משכותרו לא פחות ממחיר זהב אחד לחלק אחד... וכל המוסיף למחבר ברכה יוסיפו לו שנות חיים..."

Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
ר' עוזר איש אפרתי
German Name: 
ר' עוזר איש אפרתי
Description of mentionee: 
Topics
Notes: 
בספר מתייחס הורוויץ ליריבות הסוררת בין מחנות שונים בקרב היהודים ותקוותו לשלום ביניהם: "או תשמח נפשי ורוחי ינחת! אם כל ישראל ישבו במתוקה אחת בשובה ונחת בלי כלי' ושחת...". הספר מציג נציגים משלושה זרמים בקרב היהודים בתקופתו - יהודי למדני, קבלי, ומשכיל. כפי שפיינר מדגיש (מהפכת הנאורות, עמ' 384) על אף הצהרתו כי בכוונתו להציע פשרה בין הזרם הלמדני והקבלי, התיצב הורוויץ לצד הלמדנים ונגד המגמות המיסטיות. אך הדמות האידיאלית בספרו היא זו של ה"חוקר". עם זאת, הורוויץ מזהיר מפני סכנת הכפירה, אליה מובילה לעיתים החשיפה למדע ולפילוסופיה.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בסוף הקדמתו כותב הורוויץ: "לכן אספתי ראשית בכורי מחשבותי ושמתם בטנא כתיבותי והבאתי מפרי מליצותי מנחה טהורה לאלקי אבותי ולכהני ה' מורי ורבותי ה"ה חסידי עם ה' ובני ב[...]יו ולגאוני הדור מורי בניו ולחכמי מחקרי מצפוניו יחדיו מאמיניו על ידי תורת משה איש עניו להיות אוהב ומודע לכל בני מדע... כ"ד עבדיכם ובנכם תלמידכם ואחיכם החפץ בשלומיכם ושלותיכם בכל לב ונפש"

Book's reception in its time
Censorship: 

אישור הצנזור,
Carolus Fischer

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 22 V 10152
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Studies about the book: 

שמואל ורסס, "הטפה משכילית במחלצות של פרוזה מחורזת – עיון ב'מגילת סדרים' מאת יהודה הורוויץ", בספרו: מגמות וצורות בספרות ההשכלה, י-ם 1990, עמ' 187 – 205.

פיינר, מהפכת הנאורות, עמ' 382 - 385.

Notes: 

נטלי:

צולם ע"י אורית, 5.06.

פיינר תשס"ב

IUL

ספרייה לאומית: S 22 V 10152.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Horowitz, Jehuda - הורוויץ, יהודה
Role in book production: 
Author
Preface title: 

פתח האולם ומבוא הלשכה