ספר מודע לבינה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מודע לבינה: חלק ראשון
Title of the book in Latin characters: 
Sefer modaʻ le-vinah: ḥeleḳ rishon
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמט
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1789
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Price of book as it appears in the book: 
10 בוגן (בערך). מצויין ב"מודעה" שבסוף (לפני הופעת הפרקים מתוך ספר רפואת העם)
Notes: 

יש מידע רב בספר המתייחס לנושאי דפוס ומכירת ספרים. בטקסט הכרוך עם ספר מודע לבינה, שנקרא "ספר רפואות העם" (ראו פירוט בחלון "חוקר ומקורותיו" בשדה "הערות" בעמוד "מודעה" יש פירוט של מוכרי הספרים ודרכי המכירה.

Editions
Total number of editions: 
1
Last known edition: 
תקמ"ט, ברלין, חברת חינוך נערים.
References: 

IUL

Year of edition: 
תקמ"ט
City of edition: 
Changes in this edition: 
Publisher: חברת חינוך נערים
References: 
IUL
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
Yes
Notes: 

"מפתח אגרות החכמה בחלק ראשון הזה"
(עמ' 4, מספור שלי)

Number of pages in the book: 
[ 5 ע'] לה' ד' [13 ע'] כה' ד' [2]
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

בסוף הספר (אחרי הופעת הסעיף "מודעה" ולפני החלק השייך לרפואות העם) מציין המחבר את סימני הפיסוק שהוא משתמש בהם, בלוויית הסבר.

Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Is there a list of the book's sellers? 
Yes
General notes: 

ראו "מודעה" בעמוד האחרון של הספר:
"ספר מודע לבינה, מצוי לקנות בק"ק ברלין אצל הקצין היקר מהו' דוד פרידלענדר אוצל הקצין הנעלה מהו' שמעון פייט. בק"ק פפ"ד אצל הרופא מומחה המופלא מהו' הירץ במהו' מורא כ"ץ. בק"ק בראד אצל הקצין היקר המופלא מהו' יעקוב א בן הגאון מהו' יחזקאל אבד"ג דק"ק פראג. ובק"ק מעזריטש דליטא אצל הקצין הנעלה המשכיל מהו' גדליה' במהו' זיסקינד..."

People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אלכסנדר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף
German Name: 
יוסף
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
גדלי' זיסקינד
German Name: 
גדלי' זיסקינד
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירץ מורא כ"ץ
German Name: 
הירץ מורא כ"ץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקוב א בן הגאון יחזקאל אב"ד דק"ק פראג
German Name: 
יעקוב א בן הגאון יחזקאל אב"ד דק"ק פראג
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרידלענדר, דוד
German Name: 
Friedländer, David
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמעון פייט
German Name: 
שמעון פייט
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

כל האגרות ממוענות לאברך "מהו'... שי'".

Topics
Notes: 
אסטרונומיה - עמ' טו'-טז' - מסביר את תורת קופרניקוס
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 68 A 1547
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

קלוזנר; קרסל

Copy of book used: 

R 68 A 1547 הלאומית העברית

Studies about the book: 

Sinkoff, Nancy Beth. 1996. Tradition and Transition: Mendel Lefin of Satanow and the Beginnings of the Jewish Enlightenment in Eastern Europe, 1749-1826. (Dissertation). Columbia University;

Notes: 

בסוף אגרות החכמה הופיע עמוד השער של ספר רפואת העם, הסכמות של משה מנדלסון ושל הרופאים מרדכי הירץ, מרדכי בלאך, נפתלי הירץ מורא כהן ודוד אופנהיימר, ולאחריהן מפתח הפרקים. אחר כך צורפו 4 פרקים ראשונים מתוך ספר רפואת העם שהופיע בתקנ"ד.
בכרך הראשון לספר מודע לבינה שנקרא אגרות החכמה (ברלין,
תקמ"ט) מצויין כי ספר רפואות העם הוא חלק שני לספר מודע לבינה. אך בספר רפואת העם ("רפואת" ולא "רפואות", כפי שתוכנן תחילה) שהופיע חמש שנים אח"כ לא הוזכר שוב שמדובר בכרך שני לספר מודע לבינה. בראשו הופיעה אגרת שלגביה צויין: "זאת האגרת לקוחה מ"ס אגרות החכמה" (עמ' 9, מיספור שלי). בדיקה של האגרות בספר אגרת החכמה לא העלתה זהות בין הטקסט המופיע בספר רפואת העם לבין מה שמצוי בספר אגרות החכמה. מסתבר, אם כן, כי במהלך הזמן בין פרסום הכרך הראשון והכרך השני, שינה המחבר את תוכניותיו, והעדיף להציג את ספר רפואות העם כעומד בפני עצמו.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Notes: 

בעמ' הראשון לספר תיאור התכנים של הספר