ספר מלכים א

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מלכים א: מלכים א ... אופ'ס נייע איברזעצט אונד מיט אנמערקונגן ערלייטערט
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Melokhim 1: Melokhim 1 ... oyf's naye iberzetsṭ und miṭ onmerḳungen erleyṭerṭ
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Translation
General notes: 

וולפסון מסביר כי בתרגומו הוסיף דברים שאינם מופיעים בטקסט המקורי, זאת כאשר הרגיש כי ישנם חסרים שמוטב למלא. שינוי נוסף שהכניס בתרגומו: שלא כתרגומים אחרים, הוא בחר להשתמש בשמות מדינות הנהוגים בשפות לועזיות ולא הידועים למרבית הקוראים היהודים (במקרה של מדינות מוכרות). למשל, במקום מצרים, ארם: עגיפטען, זיריע.
על מנת לא להעיק על הקורא, בחר לא לפרט ביתר פירוט את הסיבות שבעטיין בחר בדרך זו והבטיח לקורא להסביר זאת במקום אחר. לא "בלאסע נייערונגסזוכט" הביא אותו לכך, אלא "טריפ'טיגע גרינדע".

New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Notes: 

ראו אצבע בחלון קהל יעד ותרגום. כמו כן:
וולפסון מציין בהקדמתו כי בביאור שלו לא נהג כמרבית קודמיו, דהיינו, לא התמקד ב"ענייני דיקדוק יבשים", שרק מגדילים את כמות הדפים בספר ומייקרים אותו, אך אין בהם כל תועלת.

Volumes
Number of volumes published: 
2
Number of examined volume: 
1
Names of other published volumes: 

מלכים ב'

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
1800
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[7], קכה ד' כולל שער
Height of book, in cm: 
18
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

בעמוד נפרד (על שני צדדיו) כתובה הקדשה:
"דעם העררן יואל לעווע פראפ'עססאר אונד ערשטן אבערלעהרער אן דער קעניגליכען ווילהעלמס-שולע צו פרעסלויא, אונד מיטדירעקטאר דערזעלבן זיינעם פ'ערעהרונגסווירדיגן פריינד אונד קאללעגען/
צום עפ'פ'ענטליכן בעווייז דער וואהרען האכאכטונג אונד צום דענקמאל געגענזייטיגר פריינדאשפט [כך!] אונד ליבע געווידמעט פ'אן אהרן וואלפסזאהן".

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

בספר מלכים א' ישנה רשימת חותמים אחת, והמשכה במלכים ב'.

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
ברי"ל, יואל
German Name: 
Löwe, Joel
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Notes: 
כוונתו של וולפסון היתה ליצור בסיס ללימוד ההיסטוריה של עם ישראל. על כן הביע את רצונו לפרסם לאחר מכן את ספרי עזרא ונחמיה, שממשיכים את רצף הארועים המתוארים ב'מלכים'.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בהקדמתו מציין וולפסון כי ספר זה, כתרגומיו האחרים, אמור לשמש ספר לימוד לתלמידים. אך בשונה מספרים קודמים, במקרה זה כוונתו היא להפוך את הספר גם לספר קריאה. הוא מצהיר כי בתרגומו ניסה "לנקות" את הטקסט מכמה שיותר הבראיסמים, "דאס זיא בייא איינם גראסן טהייל מיינר נאטציאן דיא שטעללע איינם ניטצליכן אונד אונטרהאלטענדן לעזעבוכס פ'ערטרעטען קאן". לשם השגת מטרה זו, "קאננטע איך פ'רייליך אין מיינר איברזעטצונג ניכט איממר מיט דעם אריגינאל גלייכן שריטט האלטן, אונד מיך אן זיינע אויסדריקקע דארשטעללונגן אונד בצייכנונגן דער דינגע זא זעהר בינדן, אלס איך עס אין מיינען פ'ריהערן איבקרזעטצונגן, דיא בלאס פ'יר דען אונטרריכט דער יוגענד בעשטיממט ווארן, גטהאן האבע".
ראו גם אצבעות בחלונות תרגום ומהדורה חדשה.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 56 A 936
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית - עותק מס' 1

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

"עם יידיש".

הספר יצא גם בתקס"ז כחלק ג' ממנחה חדשה ("ס’ מלכים א, (ב), עם תרגום ... ובאור מאת אהרן וואלפסזאהן. תקס"ז. קצב ד’. וינה, שמיד). עותק בספרייה לאומית: S 56 A 936.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Commentator
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Wolfsohn-Halle, Aron - וולפסון, אהרון
Role in book production: 
Translator
Commentator
Preface title: 

פאררעדע