ספר מנחה חדשה י

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מנחה חדשה י
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Minḥah ḥadashah 10
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
References: 

ראו דברי ההקדמה של וולפסון, שם מציין כי הסתמך על חכמים יהודים ולא יהודים כאחד לבאור הספר. [אצבע "על תהליכי כתיבה...", חלון קהל יעד]

Translation
General notes: 

על מלאכת התרגום כותב וולפסון בהקדמתו כי "אני את פי מליצת אשכנזית שמרתי", ולא נצמד תמיד למקור, שכן לפיו המשורר בספר זה "לא שם לו חוק וגבול וידבר כאות נפשו, ועל כן המר ימיר גם היחיד ברבים והרבים ביחיד...". לכן לא יכול היה ללכת בעקבות המחבר, כי אחרת "גם תרגומי יהיה אז כספר חתום באין מבין דבר מדבריו".

Volumes
Number of examined volume: 
10
Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
General Notes: 

על מספר הכרך: בתחתית הגליון מופיע
Tom. X

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסו
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1806
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[4], קיא ד' כולל שער
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

תרגום בגרמנית באותיות עבריות, באור בעברית, בו משולבים לעיתים לא רחוקות הסברים/תרגום מלים בגרמנית באותיות עבריות.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

בעמוד אחרי ההקדמה:
"לרעים אהובים חכמים ונבונים וידועים הגביר ה"רר דוד פרידלענדר נר"ו והגביר הד"ר [או: הר"ר?] ליברמן שלעסינגר נר"ו בבערלין מנחת תודה היא ומזכרת אהבה מאת המתרגם והמבאר"

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
ליברמן שלעזינגר
German Name: 
Schlesinger, Liebermann
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרידלענדר, דוד
German Name: 
Friedländer, David
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

לקראת סוף ההקדמה כותב וולפסון: "ואתם נערי בני ישראל אשר לבבכם שלם עם ה'... שימו נא לבבכם על הספר הזה למדו ותהגו בו היטיב, למען תדעו לאהבה את ה' ולדבקה בו כל הימים אשר אתם חיים על האדמה".

Production
Evidence about book production: 

הרצון לכתוב ספר זה התעורר בעקבות עבודתו כמורה בבית הספר המלכותי ע"ש ווילהלם בברסלאו, שם לימד במשך שנים רבות ספר זה לתלמידיו. לדעתו, "עוד לא פורש הספר הזה באר היטיב, אף כי רבו כמו רבו מבאריו ומתרגמיו. שמתי עיני ולבי עליו, ואהגה בו ימים רבים לדעת ולהבין משליו ומליציו דבריו וחדותיו... גם חקרתי ודרשתי אחר כל הנמצא כתוב בספרי החכמים המבארים את השיר הסתום הזה, מחכמי ישראל ומחכמי יתר העמים, הגיתי בכל פעלם ולקטתי מדבריהם זעיר שם זעיר שם, בכל המקום אשר מצאתי דבריהם מיוסדים על אדני אמת וישר; וחפץ ה' בידי הצליח, כי מקץ שנתים ימים, ותשלם המלאכה".
וולפסון מתפלמס עם מתרגמים ומבארים אחרים בתקופתו, אשר עסקו אף הם בספר זה: "ואולם מאז בינותי בספרים ראיתי כי רבים עתה המבארים [שמותם בל אשא על שפתי] העוזבים ארחות יושר וילכו דרך עקלקלות, כי בכל עת אשר יפגעו במקרא סתום וחתום, בושו ויחפרו לתת תודה ולאמור: סתום הוא לא מצאנוהו! כי אם מחפיאים עליו דברים לא כן, ויאריכו בבאורים אשר מעולם לא עלו על לב המחבר, כאשר יאמר משל הקדמוני: מעיילא פילא בקופא דמחטי. ולו חכמו וישכילו, יבינו איככה נוכל לדעת כל המשלים החדות והמליצות, אשר היו בפי ההמון בימים ההם בהיות שפת העברי מתהלכת בארץ, ואשר אליהם רומזים ומורים המחחברים בספריהם בדברים מעטים, מבלי עמול לבארם, כי ידעו כל השומע אותם יבין... לא כן אנכי עמדי רק האמת חפצתי בטוחות, ואותה בקשתי בסתום, ולחוק בל יעבור שמתי לי מאמר חכמינו ז"ל: אין המקרא יוצא מידי פשוטו... אם פגעתי במקרא, אשר בו עמלתי ויגעתי ימים רבים, והוא נעלם ונסתר ממני... אז הגדתי נגד תלמידי המקשיבים לקולי לאמור: ... לא אדע ולא אבין... כזאת הגדתי לפנים, וגם היום לא אכחד מעם הקורא את תרגומי, כי נמצאו בספר איוב שנים או שלשה מאמרים, אשר לא אוכל להבינם ולהעמידם על נכון; לשוא שקדתי ועמלתי בהם, לשוא שאלתי את פי המבארים והמתרגמים אשר קדמוני, כי אין בפיהם נכונה, אשר בה ישרה נפשי... ואני העירותי לבב הקורא עליהם"

Catalog numbers
Bar-Ilan University Library: 
תקסה T17
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספרית בר אילן

Notes: 

נטלי:
הכותרת כפי שנרשמה כאן מופיעה על שני עמודים נפרדים.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Commentator
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Wolfsohn-Halle, Aron - וולפסון, אהרון
Role in book production: 
Translator
Commentator
Preface title: 

הקדמה