ספר מנחה טהורה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מנחה טהורה: כולל תרי עשר עם תרגום אשכנזי ובאור
Title of the book in Latin characters: 
Sefer minḥah ṭehorah: Kolel Tere ʻaśar ʻim targum Ashkenazi u-veʼur
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Translation
Type of translation: 
translation of old text
Type of original text: 
Original language of text: 
Volumes
General Notes: 

אמנם תחת הכותרת ספר מנחה טהורה התפרסמו יחד כמה ספרים, כל אחד עם עמוד שער והקדשה משלו. עם זאת, ישנו גם עמוד שער משותף, הקדמה ארוכה המשותפת לכל הספרים, וחתומה על-ידי "מחברי מנחה טהורה". גם רשימת החותמים מראש היא משותפת לכל הספרים.

Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקסה
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1805
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

מחיר הספר:

בסוף הספר מודע לבני בינה א' מפרסם משה פיליפסון ספרים אשר יצאו בהוצאתו, וביניהם התרגום של תרי עשר הנביאים. המחיר הנקוב שם הוא:
"Auf Schreibpapier 2 Rthlr. 12 Gr. Auf Druckpap. 2 Rthlr."
על חלקו העברי של בית הדפוס, על פעילותו של פיליפסון ועל בחירתו בפרויקט מנחה טהורה לתחילת דרכו ראו:
Ph. Philippson, Biographische Skizzen, I, pp. 66 ff.
מעניין חלקה של אשתו ביוזמת הקמת בית הדפוס העברי ובהשגת מימון למנחה טהורה (שם).

Editions
Total number of editions: 
3
Last known edition: 
דירנפורט תקפז
References: 

וינוגרד

Notes: 

לפחות אחד הספרים הכלולים בספר זה, ספר יונה בתרגומו וביאורו של יואל ברי"ל, פורסם קודם לכן. ראו רשומה נפרדת עליו.
פיליפסון מציין כי הספר זכה להצלחה רבה וכי הודפס מחדש בווינה.

כמו כן, תרגומים ובאורים אלה הודפסו ככרך 7 של "מנחה חדשה" (וינה 1809). כפי שמציין המדפיס שם (התנצלות המדפיס) התכוון להוציא תרגום וביאור חדש, אך בלחץ הקונים שביקשו כי ישלים את מלאכתו במהרה נאלץ להדפיס מחדש את העבודה שנעשתה "מאנשים שלמים ומפארים ונדפס בדעסויא".

Year of edition: 
תקסה
City of edition: 
References: 
וינוגרד
Year of edition: 
תקסו
City of edition: 
References: 
וינוגרד
Year of edition: 
תקפז
City of edition: 
References: 
וינוגרד
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Height of book, in cm: 
17.5
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

בעניין השפות: ההקדמות הארוכות לספר נכתבו בעברית. כן הפניה הישירה של המחברים לקורא, בסוף ההקדמה. לעומת זאת, הערה קצרה לקורא אחרי עמוד השער של ספר יונה העדיף המחבר, למשל, לנסח בגרמנית באותיות עבריות.

Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
No
Notes: 

בעמ' השני בהקדמה, כהערת שוליים, מופיע ציטוט מתוך מכתב שקיבלו המחברים ממלומד, "פראפעסר טיקסן בעיר האשטאק", המהווה מעין הסכמה/המלצה (לא יהודית, ככל הנראה) לספר. [קרסל מציין כי הרבו לצטט, בעיקר ביהדות גרמניה, מתוך אותו מכתב עברי של חוקר המקרא הנוצרי (קרסל ב', 609).]

לשון ההערה: "פראפעסר טיקסן... בשמעואת בשורת ההעתקה ההיא (כלומר, התרגום הנוכחי) כבדנו בדבריו הנעימים, ונתן לנו הלל ותודה על אשר עלה על רוחנו לגשת למלאכה הכבדה הזאת. וכה דבריו בקצור: 'תשואות חן חן לכם, רעים משכילים! מגישי מנחה טהורה! על אשר העמסתם על שכמיכם עול העבודה הקשה לתרגם הספר החתום הזה בלשון אשכנזי צחה ונקייה, ולעשות לראשו לוית חן בבאור הדברים הקשים הנמצאים בו. בהעתקתכם תועילו לתלמידי עמכם, בהסיר מעל שפתותיהם לשון עלגים המורגלת בפי המורים אשר בלעגי שפה ובלשון מגומגמת ידברו אל העם הזה. ולא מפי הדת והאמונה הם עושים כן, כ"א הוא תנובת ההרגל המשובש, שורש מנהג ישן נושן מימי אבותינו הראשונים, עמי אשכנז הקדמונים, אשר למדו לשונם לדבר בכה. - ואתם בודאי תצליחו במעשיכם. חזקו ותתחזקו בעד עמכם, ויהי אלהים עמכם!"

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Are there thanks? 
Yes
Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

רשימת החותמים מראש מופיעה בפיצול (ייתכן כי רשימה אחת היא תוספת של שמות לאחר שהוכנה רשימה אחת). רשימה אחת ארוכה מופיעה תחת הכותרת: "נאמן דער העררן פרענומעראנטן אונד סובסקריבענטן", ומחולקת ע"פ יישובים. רשימה שניה, קצרה יותר, נושאת כותרת: " נאכטראג דער העררן זובסקריבענטען אונד פרענומעראנטן", ואינה מוחלקת ע"פ ערים, אלא כוללת שמות המנוים ברצף אחד (כולל עיר מושב).

Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

לפי פיינר (היציאה מברלין, 417), פרויקט זה "נועד להיות מפעל המשך ל'ביאור' המנדלסוני".

Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

פניה ישירה אל הקורא בסוף ההקדמות לספר: "הא לך, קורא נעים! הנמודים(?) הכוללים אשר ראינו להעיר אותך עליהם, לסקל לפניך המסילה, להדריכך באורח סלולה, למען הרחיב צעדיך תחתיך, בפנותך ללכת אל הקדש פנימה; כי אם תמלא נפשך בידיעות האלה, אז תבין הכתובים אשר יבאו לפניך, ותדע לשפוט על העתקתנו אם היא רצויה ומסכמת עמהם, ואז תשכיל בכל אשר תפנה בבאורנו לדעת על מה אדניו הטבעו.- משכילי עם! הואילו פנו אל המנחה הזאת הערוכה לפניכם בכלי טהור! בקרו נא את מלאכתנו התכשר (?) בעיניכם. והיה אם תמצאו נועם בדברינו וערבה לכם מנחתנו, תהי נא זאת משכרתנו. ואולם אל תמנעו גם מהורות אותנו, אם שגיאה תמצאו בדברינו; כי שוקדים אנחנו לשמוע ולקבל דבריכם, ונשלמה תודות אלף אמרי פיכם. אלה דברי עבדיכם, אוהבי האמת ומכבדי התורה ולומדיה." [חתום: דעסוי ד' ניסן התקס"ה לב"ע, מחחברי מנחה טהורה]

Production
Evidence about book production: 

המחברים מצביעים בהקדמה על הקושי בתרגום יצירות מורכבות מעין אלה. הם מתארים מה הנחה אותם בעבודתם. לדבריהם, "ביראה ורעד גשנו למלאכת ההעתקה ההיא; וכמעט נסגנו אחור אחרי החלונו למשמש בה ידים, לולי שמנו בה' מבטחנו, כי הוא יורנו את הדרך הישר... וגם יד המפרשים הגדולים היתה אתנו, להורות לנו את הדרך נלך בה... אנחנו עשינו את שלנו ועמלנו בשקידה נמרצה לדרוש ולחפש מטמוני המפרשים ז"ל, לשקול ולפלס בדעתנו את היותר קרוב אל הדעת, ולעיין היטב בכל אשר עלה על רוחנו לחדש מדעתנו ולבאר הכל..." (הקדמה, ד/1)

Book's reception in its time
Contemporary references to the book: 

לפי פיליפסון, ביוגרפיות, עמ' 85, הספר זכה לביקורת אוהדת. פילופסון מביא ציטוט ארוך של ביקורת חיובית אשר הופיעה בתוך
"ein damals sehr hochstehendes kritisches Journal, die Leipziger Literatur-Zeitung".
זאת ועוד, בעמ' 164 הוא מביא ציטוט ממכתב בעברית שכתב פרופ' טיכסן לעורכי הספר.

Contemporary disputes about the book: 

התייחסות לספר וכן חלוקי דעות על דברים שנכתבו בו - בתוך ספרו של מאיר פירדא שלמות וצורת הנפש. בסעיף על שכר ועונש בספרו כותב פירדא: "כבר כתבו הראשוני' והאחרוני'? [כך!] הרבה מענין הנבואה ובפרט רבנו הגדול הרמ"בם בספרו יד החזקה ובספרו מורה הנבוכים, גם ביארו הטיב ענין זה, מתרגמי תרי עשר הם המה מורי ילדי בני ישראל פה בהקדמתם סלת למנחה, עד ששפת יתר בענין זה יהי' אך לגרעון, אמנם את זה ראיתי להוסיף על דבריהם, שהאמנת השגחת ה' על ברואיו קודם להאמונת הנבואה וכבר הוכיח הרב בעל העקרים אמת ההשגחה, ואני אוסף על דבריו ולבארם יותר..."
ואח"כ: "והנה כבר כתבו הראשוני' והאחרוני' מענין הנבואה מפועלה תכליתה וצורתה, כל זה ביארו הטיב החכמי' הנ"ל בהקדמתם הנ"ל אמנם מה שאמרו מן חומר הנבואה אין דעתי נוחה הימנו כי לדעתי לא שייך לומר חומר על דבר רוחני, אמנם בפועל הנבואה כולם שהודו במציאותה מסכימים שפועלה הוא השם יתעל' המשפיע שפע להנביא...

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 22 V 5035
Bar-Ilan University Library: 
S T380.7 = 3, תקס"ה
General Notes: 

העותק בספריית בר-אילן כולל:
הקדמה: סלת למנחה
יואל
עובדיה
יואל
צפניה
זכריה
מלאכי

References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

סורקין, יוסף וולף (David Sorkin, "Preacher, Teacher, Publicist: Joseph Wolf", in F. Malino & D. Sorkin, From East and West, Jews in a Changing Europe 1750 - 1870, pp. 107 - 125).
פיליפסון, ביוגרפיות (Ph. Philippson, Biographische Skizzen, 1864-1866).
קרסל א', עמ' 694.

Copy of book used: 

עותק בבר-אילן: S T380.7 = 3, תקס"ה (כולל רק 6 ספרי נביאים, בנוסף להקדמה הכללית)

Notes: 

לבדוק עותק נוסף.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
וולף, יוסף
Role in book production: 
Translator
Preface title: 

סלת מנחה והוא הקדמה כוללת לספר תרי עשר

Notes: 

ההקדמה הארוכה משמשת כדי להפוך את הפרסום הזה למוצר מורכב יותר , בו נמסר לא רק תרגום וביאור של ספרי הנביאים, אלא גם ידע עיוני, הכולל דיון בעניין הנבואה והנביאים (תתי כותרת כגון: תכלית הנבואה, פועל הנבואה, צורת הנבואה, חומר הנבואה, שמות הנבואה, משך ימי נבואת הנביאים), רתוריקה, גיאוגרפיה, רקע היסטורי ועוד.
ההקדמה השלישית מציגה בסדר א"ב את הערים והמקומות הגיאוגרפיים המוזכרים בספרי הנביאים, עם פירוט על מיקומם ומעט מידע היסטורי עליהם.
מחבר ההקדמות: ההקדמות חתומות בסוף ע"י קבוצת המחברים. ברוב המקורות המשניים מצוין כי יוסף וולף חיבר את ההקדמה. אך לפי קרסל (א', עמ' 346), יואל ברי"ל "הקדים הקדמות לתרי-עשר (אחת - לכסיקון גיאוגרפי)".

Number: 
0
Writer of preface: 
Salomon, Gotthold - סלומון, גוטהולד
Role in book production: 
Translator
Preface title: 

סלת מנחה והוא הקדמה כוללת לספר תרי עשר

Number: 
1
Writer of preface: 
Philippson, Moses - פיליפסון, משה
Role in book production: 
Editor
Preface title: 

הקדמה ראשונה, מתוכן הספר וידיעת עניני סגולותיו

Number: 
2
Writer of preface: 
Neumann, Israel Moses - נוימן, ישראל משה
Role in book production: 
Translator
Preface title: 

הקדמה שניה, מידיעת הענינים הנופלים בזה הספר בפרט

Number: 
3
Writer of preface: 
Löwe, Joel - ברי"ל, יואל
Role in book production: 
Translator
Preface title: 

הקדמה שלישית, ... נשוב עתה לחקור בידיעת הארצות והערים הנמצאים בספר הזה לדעת מקומות מושבותיהם בארצותם לגוייהם, וקצת מהקורות אשר קרו להאומות ההם בימים הקדמונים ותמורות העתים אשר השיגום, כפי שכתוב בתנך ובד"ה לעמים וכו