ספר מערכת אברהם

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מערכת אברהם: אשר ערך לפני מלמדי תנוק[ו?]ת ... ללמוד וללמד על מתכונתו הבנים והבנות
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Maʿarekhet Avraham: asher ʿarakh li-fene melamde tinoḳ[o?]t ... li-lemod ule-lamed ʿal matkonto ha-banim ṿeha-banot
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקכט
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: לפרט ויערוך אברהם לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
כד' דף
Height of book, in cm: 
13
Width of book, in cm: 
7.5
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עמ' ב', בצד ימין למטה: עיטור
General Notes: 

ככל הנראה הטקסט הוא דו לשוני עברית ויידיש. לא מצאתי בטקסט מילים האופייניות ליידיש ולא לגרמנית, אך הטקסט הלא-עברי גדוש במילים עבריות. האם זה יידיש-דוייטש? צריך לתת לבדיקה למומחה ליידיש.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Notes: 

ראו בהקדמה התייחסותו להעדר ההסכמה

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
Yes
Notes: 

בדף ה' וגם בדף יח' שלוחה תודה לפרנס האג טוביה שנתן למחבר תלמידים בתלמוד תורה שהוא מלמדם ומסייע לו.

Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Topics
Notes: 
המחבר מציג מתודה חינוכית מודרנית שאותה שאב מן הספרדים, לדבריו (דף ג'-ח'): "...הרב רודה והתלמידי' ילילי יליל וגנוחי כסופר. לכמה שנים הולכימ [ם?] הבנים לבתי רבנים רקנים ובני חפר. ובלי מדע תפלת ערב ובוקר ראש וצפר: כצפור וכאוב מצפצפים בקולי קולות. בבית כנסיות ובתי מדרשות במקהלות. כשיוצא מזן קטנות ובא לזמן גדלות. וגדול העון מנשוא פנים. האבות נזיקים במעט מנים. ונגזל שנתם של הבנים. ונסרחה חכמתם באין מבינים. סדר הלימוד לבנים קטנים. בדבר דבר על אופנים. על כן בדברי אמת כתב יושר. אתן לחכם ידעיה דבר פשר. בינת אדם בלב נער לקשר. ולעת מצוא שעת הכושר. הזמן יגיד הזה או זה יכשיר ומקרוב יבוא חדושי הנער כנשר:... ואותו לימוד ע"פ סדר ספרדים אשר ראיתי ומצאתי ע"ה שאהבה נפשי. גלל כן אל יעלה על לב שאני מתכבד בקלול חברן... רק ינהג בכבדות ויצאלה [?] חמיר על עצמו והילדים אשר סוככים תחת כנפיו .... כיון שהגיע תינוק לחינוך חייב האב או האם להוליכו לבית הספר בדברי כות ולפעמים שהילדים ממאמנים לילך לבית הספר מפני היראה והאב או האם יש להם געגועים על הילד מחמת בכיות הלז. אבל יש תבלין טובים לזה. המלמד צריך לילך לבית הילד יזה ימם זה אחר זה ולקרב אצלו בדברים עריבים ובדרונות מתוקים ויגד לילד אם אתה בא לביתי אזי אתן לך דורון טובים מאלה כי גם יש ילדים הרבה בביתי ושם ישחקו יחדיו כאוות נפשם ובודאי יתרצה הילד לילך לבית הפסר בשמחה. וכשבא הילד לבית המלמד מקרבו בדברי רבות. ול ידבר שום דבר מהלימוד. והמלמד ימנע מלהכות שום ילד לפני זה הילד. ולישב אותו אצל ילדים המשחקים אתו. וליתן לו מתנה אחת אפים ולאחר שעברו איזה ימים. ישב התנוק אצל אחר המכיר האותיות באלף בית. ויתן המלמד לכל חד אות אחת ודובר על לוח קטן. והמלמד אומר להם הא לך אות א'. ולשני אומר היא לך אות בית. ואומר להם. כשאקרא לכם לבוא אלי צריכים אתם להכיר שני אותיות האלה. ואם עדיין אינן מכירים צריך לאומר להם. אין אני נותן לכם כלום עד בואכם אלי ומכירין. ובודאי יתנו על לוח לבם להיות יודעים. וצריך כל עת להראות להם האותיות בתפלה בקומתן ובקטנותם כמו כן הנקודת עד שיהיו שגורי' בפיהם..." בהמשך מדגיש המחבר את חשיבות לימוד בסיס השפה ולימוד חומש תחילה, לפני הגעה לתלמוד, ומציג את כללי הדקדוק העברי בקצרה.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
References and bibliography
Copy of book used: 

SO 22V 11517

Notes: 

טק:

יש לנו צילום של הספר

IUL

ספרייה לאומית: מחסןNL1

Summary Holdings SO 22V 11517

ראיתי את הספר ה-4/1/07.

תאריך הוצאת הספר בגימטריה: ו'י'ע'ר'וך א'ב'ר'הם'=תקכ"ט.

Bibliography of the Hebrew Book:

על לימוד הקריאה בשיטה חדשה, על-פי צורת האותיות: בעברית ובאשכנזית-יהודית.

דף יח,ב-כד,ב: כללי דיקדוק בקצרה.

Language עברית

יידיש

Book producers
Role(s) in book creation: 
Don't know
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
אברהם בן מודל, מאטינגן
Preface title: 

מודעה רבה

Notes: 

"מודעה רבה": המחבר טוען שבידו הסכמה, אך כי לא פרסם אותה בספר, בשל קוצר היריעה של הספר, ודורש כי איש לא ידפיס את הספר בשנתיים הקרובות.