ספר עין דור

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר עין דור
Title of the book in Latin characters: 
Sefer ʻEn Dor
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקמג
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[69] עמ'
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

בלוח הפעלים יש תרגום של המילים ליידיש, באותיות צו"ר

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
General notes: 

בשער הספר מוזכר המושל:
"תחת ממשלת האדון הגדול החסיד יענראל מאייאר קוואליר סעמיאן גאוורילאוויך זאריץ יר"ה"

Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
המחבר עוסק בחשיבות החכמה: "יבינו המביני' וילמדו התלמידים להיות כי כל מה שברא הקב"ה בעצמו לכבודו ברא: אף כי האדם מחבר ברואי' התחתונים: ולדעת חז"ל האדם הוא מבחר ממלאכי' אין טוב שתהי עבודת ה' בלב האדם מצות אנשים מלומדה. אך טוב לו שיבין יחוד הבורא בשכלו: וכיתברר לו משכלו אהבת האל יותר ממ"ש:" (עמ' [4]). "... שהנה בוודאי כל חכמות היו לפנים בישראל וכאשר רבו הצרות ונתמעטו הלבבות כתב ברבינו הקדוש סדרי המשנה שהוא פי' המצות המעשיות ולא חש לכתבו על ספר האמונות הראויות נראה מזה שהידיעה המעשיות יותר הכרחית והשלישית שמצינו בחיפוש שיותר נערכים בעיני ההמון המשתדלים במעשי' והמשתדלים בלמוד העיונית... שבעלי העיון יותר קרובים ואהובים למעלה מבעלי המעשים ע"כ דברי מהר"ש ולפי דעתי שניהם כא' טובים ..." (עמ' [24-23]). בפתח החלק העוסק בדקדוק עברי מוצגת ההצדקה הבאה: "אחרי אשר ראיתי כי חלק הדקדוק הוא חלק גדול מחלקי התורה היא המיישרת הקריאה הנכונה בתורתינו הנעימה היא המלמד' לאדם דעת לתת לפשעים ערמה ולנער דעת ומזימה היא המבארת כל פסוקי המקר' בשרשיה ושימושיה נקודה וטעמה כי גם כל כדורש עמוק מדבריהם ז"ל במדרשי אגדה מה שדרשו מפסוקי המקרא הם מבוארים על ידה היא התיר כל קושי' ... על מציאות התרוה שבעל פה היא מאירת עינים בכל מפרשי התורה כר"שי ואבן ערא ורד"ק והמזרחי לכן בקשתי למצוא דבר חפץ להפיק רצון תלמיד בזמן קצר כאמרם ז"ל לעולם ישנה אדם לתלמידו בדרך קצרה ויגעתי ומצאתי דרך סלולה חלק מעט הכמות ורב האיכות כולל כמעט כל כללי ספרי הדקדוק המחוברים בו... ועל ידי זה נקל להם ללמוד ולהגיע אל תכלית החכמה הזאת בשנים ושלשה חדשים בכל הספרים לכך ראיתי לסדר פה הידיעות בתחילה:" (עמ' [39-40]). בהמשך הוא מציג ידע על דקדוק עברי: אותיות, ניקוד, תנועות, בנינים, גזרות, פעלים. ארבעת העמודים האחרונים של הספר כוללים לוח פעלים.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 35 V 4235
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

R 8= 35 V 4235

Notes: 

טק:

IUL

ספרייה לאומית: R 8= 35 V 4235 ;FI 9787 (POS+NEG

Bibliography of the Hebrew Book:

שם המחבר לפי ה"נ מגיד-שטיינשניידער, עיר ווילנא, ווילנא תר"ס, עמ' 72, הערה 2, הכותב שהמחבר הוא ר' שלמה אביו של ר' יעקב שטראשון מווילנא. א' יערי, הדפוס העברי בשקלאוו, קרית ספר, כב, תש"ה-תש"ו, עמ' 57, מס' 6, משער ששם המחבר שאול.

פרידברג ו'עיר ווילנא' כותבים שם הספר: עיר דוד.

Additional Personal Name יערי, אברהם בן חיים יוסף

הלל נח מגיד שטיינשניידער

שלמה אביו של ר' יעקב שטראשון

עברית

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Don't know