ספר עמודי השמים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר עמודי השמים: מתחיל מנקודה הקטנה ... לבאר כל הלכות קידוש החודש
Title of the book in Latin characters: 
Sefer ʻAmude ha-shamayim: matḥil mi-neḳudah ha-ḳeṭanah ... le-vaʼer kol hilkhot ḳidush ha-ḥodesh
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
2
Number of examined volume: 
1
Names of other published volumes: 

ספר תפארת אדם: חלק ב' ספר תפארת אדם

Printed originally with other books? 
Yes
Names of other books: 

נכרך עם ספר תפארת אדם

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקלז
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקלז
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1777
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: לפרט והחכמה תחי' את בעליה

Editions
Total number of editions: 
2
Last known edition: 
1993, ברוקלין, נ.י.
References: 

IUL

Year of edition: 
1993
City of edition: 
References: 
IUL
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
כו' דפים
Height of book, in cm: 
18
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

לאחר ההקדמה מציג המחבר 5 מושגי יסוד בגיאומטריה: נקודה, קו, וכד'. לאחריהם מופיעים מד' סעיפים ("לימוד א", "לימוד ב" וכד', עמ' ד'-כד'). לאחריו 3 פרקים ("פרק א", "פרק ב" ו"פרק ג" בעמ' כד'-כו') שבהם הסבר על חישובי לוח השנה באמצעות ההנדסה.

Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

בראש הספר קטע ששמו "הסכמה" עליו חתום צבי הירש. הירש פותח ואומר כי אינו נוהג עוד לתת הסכמות, אך התייחסותו לספר מחמיאה וממליצה: "... מה טוב להוציא דבריו לאורה. לעורר לב תלמידים לעשותם סניף לתורה.כי בלי ספר ימצאון בו דברים מחודדים." (דף ג').

People mentioned in the book
Hebrew Name: 
צבי הירש
German Name: 
צבי הירש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 35 V 1820
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

Fishman 1987;

Copy of book used: 

הלאומית העברית
S 35 V 1820

Studies about the book: 

מצויינים אצל Fishman 1987:

Stanislavski, S. 1891. "A Biograficheskie Etudi". Voskhod
12, 143-157, 176; פין, שמואל יוסף. 1915. קריה נאמנה. וילנה: יצחק פונק; צינברג, ישראל. 1943. די געשיכטע פון דער ליטעראטור ביי אידן (כרך 5); 324-320; מאהלר, רפאל. 1956. דברי ימי ישראל בדורות האחרונים 1. תל אביב, 4; דויד מגיד. 1891. תולדות משפחת גינצבורג. סט. פטסבורג, 28-27, 32, 56-54, 171-168; שבד, אברהם חיים בן שמואל צבי. 1904. תולדות הימים : (ורשומות מפנקסים ישנים של)... חברא קדישא "שבעה קרואים", ועל בית המדרש הגדול אשר בעיר מינסק משנת התקכ"ג עד שנת התרס"ד... וילנה ומינסק; על אביו של ברוך שיק - יעקב שיק: מורה צדק, שקלוב 1783;

Notes: 

Bibliography of the Hebrew Book:

הסכמות: ר' צבי הירש ב"ר אריה ליב לעווין, ברלין, כז טבת תקל"א;
ר' שאול [ב"ר צבי הירש לעווין] ועמו חתומים דייני ברלין: ר' אהרן ב"ר יוסף אהרן הלוי הורוויץ, ר' זנוויל נייאגס מפראנקפורט דמיין, ר' שמואל זנוויל מבראנד יבורג ור' יהודה ליב פ"ב;
דייני פראנקפורט דאדר: ר' אלי' מפוזנא, ר' צבי הירש לאנצבורג , ר' צבי הירש מלונדן, שווערין, ר' יעקב א"ש פייבל, זלאטאווא.

Additional Personal Name

אהרן ב"ר יוסף אהרן הלוי הורוויץ

אלי' מפוזנא

זנוויל נייאגס

יהודה ליב פ"ב

יעקב א"ש

לווין, צבי הירש בן אריה ליב

צבי הירש לאנצבורג

צבי הירש מלונדן

משה בן מימון (רמב"ם)

שאול [ב"ר צבי הירש לעווין]

שמואל זנוויל מבראנדיבורג

Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Notes: 

עמ' ג' בו מתאר המחבר את נושאי הספר: גיאומטריה כבסיס לאסטרונומיה וחישובי לוח השנה:
"ועתה נבאר העיקרים בכדי ללמד לבני ישראל קשת המשולש ופינותיו בשלימות וגם כל חכמת התכונה השייך לקידוש החודש במופת נכון:"