פרקי רבי עקיבא

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
פרקי רבי עקיבא: הוא רבי עקיבא בן יוסף, היה רועה בקר
Title of the book in Latin characters: 
Pirḳe Rabi ʻAḳiva: Hu Rabi ʻAḳiva ben Yosef, haya ro'eh baḳar
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

יוסף בן מתתיהו, Josephus Flavius: דברי הימים

רמב"ם, Maimonides: מלות ההגיון

ראב"ד: ספר הקבלה

תלמוד

References: 

בעמוד השער צוין כי הספר מלקט מידע אודות רבי עקיבא, ה"מפוזר ומפורר בתלמוד בבלי וירושלי ובשאר ספרים".

בראשית ההקדמה הראשונה מצטט המחבר מתוך "מלות ההגיון שער ט'...", אמנם מבלי לציין את שמו של הרמב"ם.

את ספרו של ראב"ד מציין המחבר במבוא ההיסטורי לספרו. שם מזכיר גם את "תשובת רבינו סעדיה הגאון... היוחסין וסדר עולם זוטא" (עמ' [7]).

יוספוס פלאביוס מוזכר במע' [9].

Are there sources not mentioned in the book? 
Yes
List of sources: 

וייזל, נפתלי הירץ, Wessely, Hartwig: שירי תפארת

References: 

המחבר מסביר את יתרון השימוש במליצה וההמחזה, כשהוא משתמש ברעיונות המופיעים בשירי תפארת של וייזל. כך למשל: "דבר הוא נודע ליודעים חין(?) וערך המליצה, משכילי ומביני מדע; שכל דבר אשר יפעול בנו באמצעית [כך] החושים, יותר חזקה מפעולת הדבר שיפעול בנו באמצעית העיון" (עמ' [4]).

Volumes
Number of volumes published: 
1
Names of planned volumes that were not published: 

חלק שני

General Notes: 

אין מידע על כרך נוסף לספר זה. עם זאת, המחבר הביע בהקדמתו רצון לפרסם "חלק שני מרבי עקיבא", במידה והספר הראשון יתקבל באהדה. (עמ' [6])

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסח
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1808
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
Yes
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
104 ע'
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

אחת המילים הבודדות בלועזית מופיעה בעמ' [8], כשהמחבר כותב על "כתות סעק"טן בל"א, א' כת הפרושים בל"א פ'ארי"זעער... הצדוקים בל"א צאדי"צעער... כת הנזירים... בל"א עססע"נעער".

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

בהקדמתו הראשונה, מסביר המחבר את החריזה שבשיריו ("השירים מי"א תנועות, ומלעיל בסוף דלתותיהם, וחרוזיהם משושים א"ב ג"ו ד"ה").

Topics
Notes: 
[יש להוסיף הגדרה כגון "השכלה" (או שמא "לימוד" כדי למנוע דו משמעות), כדי לציין עיסוק בשאיפה להרחבת הידע וכד'.] נושא המעסיק את המחבר הוא עניין הלימוד והרחבת הידע. כך הוא כותב בהקדמה, בהתייחסו למקרה של רבי עקיבא: "ממנו יראה ויבין המבין לקחת לקח ומשל אשר איננו זקן האנוש מהיות לאיש, ועיר פרא אדם יולד כאשר יחרוץ ויעיר מתרדמת העצלות..." [עמ' 6]
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בסוף ההקדמה הראשונה פונה המחבר אל הקהל הרצוי מבחינתו:
"ועתה אליכם שלומי אמוני בית ישראל! אוהבי האמת, אליכם מביני מדע! אליכם אקרא, על פיכם יבחן מחברתי הן לטוב הן לרע, לכם המשפט, בפניכם נענה ראשי בכבודכם אכדבה, וכי ימצא ספרי חן בעיניכם אזי ישמח וירחב רוחי, או אז אדע כי הגעתי את מטרת לבי שויתי לנגדי, וכי לא לריק עמלתי, ואתעודד אוסיף תת כחי הוציא לאור חלק שני מרבי עקיבא.

לא אליכם לצים! לא אליכם בוערים בעם! עליכם נעדרי הלבב הרחוקים מצדקה, עליכם בל אחוש, על דבריכם בל אדאג, מפחדכם אחור בל אסוג, שבט רשע כסלתכם בל אירא, בגדפת לשונכם נפשי בל יחרף -- אף אם תהללוני בל אתהלל במאמר החכם: אות רע הוא אם מלאכתי לא תמצא חן בעיני המבין, ויותר אם גם תהלת הכסיל תגיעיה. ושנוי בכתובים, מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו, ר"ל לפי שווי וערך המהלל יערך ויבחן המהולל.

לבי לחוקקי ישראל, נדיבי העם הישרים בלבותם! השופטים בצדק את עמיתם, אחלי! אמצא חן בעיניכם, ואם נטמן העון בחבי הורוני ואצטדק, כי אני בתמי הלכתי ואם שגיתי שגיאות מי יבין?"

Production
Evidence about book production: 

המחבר מתאר בפרטים את תהליך העבודה שלו: את קורות רבי עקיבא המפוזרים במאמרי חז"ל "אספתים וקבצתים ולקחתים מכל המקומות אשר נפזרו שמה אחד אל אחד. והיו לאחדים בידי. אחר עשיתי כל זאת עלה הרעיון בלבי להרכיבם ולדבקם להיותם תואמים יחדו... תרתי בלבי לחבר ענין אל ענין, ומאמר הנאות אל מאמר, דבר דבר אל אפניו. אף הטבתי מעשי להעמיד לפני עין העיון את גופי המדברים להגשימם ולתת במו רוח חיים כאשר יתיצבו נגד עיניו..." ועוד מוסיף: "גם למודעה אני צריך אשר רעיונים רבים יולדו על ברכי, במו טחתי וגדרתי פרצת המאמרים הסותרים לעין המעיין כמוני" (עמ' [4])

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 56 A 1615
Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
3
Writer of preface: 
Poper, M. - פופר, מרדכי
Role in book production: 
Author
Preface title: 

אל עין הקורא

Notes: 

ב"מבוא לספר" מבקש המחבר לספק רקע היסטורי לתקופה הנדונה, כולל פרטים על "קורות עדת ישרון" בתקופת חייו של רבי עקיבא ומידע על השליטים ועל מצבם המדיני של היהודים.