קול מבשר משמיע שלום

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
קול מבשר משמיע שלום: והוא שיר על השלום הנעשה בעיר אמיענס במדינת צרפת בין ממשלת ארצה ובין מלך ארץ אנגלי ומלך ארץ שפאני' וממשלת עם באטאפי' כ"ג לחודש אדר ... והוא הי' כמבשר לפ"ק
Title of the book in Latin characters: 
Ḳol mevaser mashmiaʿ shalom: ṿe-hu shir ʿal ha-shalom ha-naʿaseh be-ʿir Amyens bi-medinat Tsarfat ben memshelet artsah u-ven melekh erets Angli u-melekh erets Shpani u-memshelet ʿam Baṭafi k.g. le-ḥodesh Adar ... ṿe-hu he. ka-mevaser lefaḳ
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

שלמה דובנא

נפתלי הרץ וייזל

יצחק סטנוב

יהודה הלוי

משה חיים לוצאטו

אפרים לוצטו

דון יצחק אברבנאל

שלמה פפנהיים

שלמה פפנהיים, Salomon Pappenheim: אגדת ארבע כוסות

References: 

עמוד שלישי בהקדמה

Are there sources not mentioned in the book? 
Yes
List of sources: 

J. G. Herder, הרדר: Abhandlung ueber den Ursprung der Sprache

References: 

מכמן, דוד פרידריכספלד, עמ' 162, רואה בדבריו על הערצת הלשון הדים לרעיונותיו של הרדר.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסב
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקסב
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1802
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: בכותרת משולב תאריך, שהוא ככל הנראה תאריך ההדפה : "כמבשר" [=תקס"ב]

Editions
Total number of editions: 
1
References: 

וינוגרד

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[16] ע'
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

קישוט מסביב לכתוב בעמוד השער

Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עמוד השער
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
Yes
Notes: 

פרידריכספלד מעניק ערך רב לדעתו המקצועית של יעקב ששפורטס (המכונה כאן "שש הדלתות", שהוא תרגום שמו), כמי שאמון על רזי השפה ומסוגל לשפוט אותו כהוגן. בפנייתו אליו כותב: "לכם לבד... המשפט, להגיד אם מצא השיר הזה חן בעיניכם ואם אין, כי אתם ידעתם לערוך את ערכו, היגביה שבת ואם חך הוא ועל גחונו ילך..."

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Are there thanks? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Is there a list of the book's funders? 
Yes
Notes: 

המחבר מימן בעצמו את הוצאת הספר, והוא כלל לא בטוח כי יפיק רווחים מכך: "וגם זאת לא ידעתי היום, אם הכסף אשר הוצאתי אודות השיר הזה בהביאי אותו לאורה, אם הושב יושב באמתחתי?"

People mentioned in the book
Hebrew Name: 
יעקב ששפורטס
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרידריכספלד, דוד
German Name: 
Friedrichsfeld, David
Description of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Notes: 
נושא שמעסיק את המחבר בספר זה הוא <ins>המליצה בלשון העברית</ins>. בין היתר, הוא מבקר את היעלמותה של המליצה מן העם ושיבוש השפה העברית, הרווח לדבריו בימיו. הוא מבקר מגמות נפוצות בנוגע לשימוש השפה העברית. בפנייתו אל יעקב ששפורטס בתחילת הספר כותב: "כמוכם ידעתי גם אני, מה רבו היום עלגי לשון ואין בינה המתפרצים לעלות הרי השיר והמליצה ואיש איש מתנשא לאמור אני אמלוך בראש ההר הטוב הזה ולנו בגבעה או ברמה... אמנם שבתי ואראה איכה אלה המליצים לצים והשרים שורים יתעו את רוח בנינו... טועים ללמד לבני יהודה לשון ומליצה גם עקבותיה ושביליה להם לא נודעו, חוקות הדקדוק לא ידעו, לשון למודים לא שמעו, ואופני מליצה העברי' לא ראו, על כן אור לא נגע להם ובשפתם אופל ולא סדרים. הוי הקוטפים אנה ואנה מקראי הכתובים ויחברו אותם בחזקה ויאמרו לדבק טוב הוא, והי' כל הנשאר בציון והנותר בירושלים, לא ישמע ולא יבין כי ידברו אליהם. כל עוד נרבה לכתוב מקראי הכתובים, כן ירבה וכן יפרוץ תהלתינו ושפתינו אתנו מי אדון לנו..." <ins>בלשון פולמוסית</ins> אומר: "אל תאמינו לאלה המתעים, כי גם המה תעו. נחלת המליצה רבה וגדולה ואין ערך אל הודה ויפיה... <ins>לכו בקשו ודרשו נא מעל ספרי תנ"ך מערכת המלים ומענה לשון</ins>, התבוננו נא איך העתיקו המה הקדושים אשרר בארץ מחשבת לבבם ויתנו להן תבנית..." שיר זה של פרידריכספלד עוסק בענייני <ins>פוליטיקה</ins>. לאחר תיאור רעות המלחמה והכמיהה לשלום, באים דברי תהילה ושמחה על השלום שבא לארץ. בשיר הוא מביע הזדהות עם משאלותיו של העם ההולנדי לחדש את פעולת הסחר הימי שלו (בעקבות המלחמה נגד אנגליה וספרד (לצד צרפת)). "ועתה חזק ואמץ עם נאמן/ שלח אניותיך קדמה וימה/... שוב בטח, והתענג על רוב שלום." (בית כג) המחבר <ins>משבח את נפוליאון, ומהלל את צרפת על השוויון שהעניקה ליהודים</ins>: "בשורך היהודים האומללים/ הן אז גם את בריתך יעקב זכרת/ ותאמרי: אל לכם פחים חחים/ אמנם שבו אתנו שבת אחים." (בית יד)
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

ישנו טון מאד פסימי בדברי המחבר בנוגע להתקבלות השיר (ובכלל בכל הנוגע להתקבלות ההשכלה בקרב תושבי אמסטרדם - ראו דברי המחבר בהקדמתו בנוגע לשלמה דובנא, שהובאו בחלון "פרטי יוצר הספר", לשונית "קשרים", שדה "קשרי ידידות..."). כשהוא פונה אל יעקב ששפורטס, אליו מכוונת ההקדמה, הוא כותב: "האח יקר לי, יעקב אהובי! לכה נא איעצך, ואגיד לך מה יהי' אחרית ודבר השיר השלום הזה בבואו תוך קהל עדת בני ישראל. גם כי יחנוני בני חיל המשכילים בלה"ק ויהללוני בשערים קולם לא ישמע למרחוק, מרוב צעקת כסילים ותשואה מלאה כסיר ירתיח, קול ההמון רגז ושחק ואין נחת. זה יאמר אין לי חפץ בו, כי לא ידעתי ממנו דבר. וזה יאמר נבחר כסף משיר, ועשה שבתך ממנו. ורעים מכולם אלה הבוערים המתחכמים - ואין חכמה, המתבוננים ולא תבונה להם, כי יגידו: השיר הזה לא הוד ולא הדר לו. יען לא נמצאו בו דברי כתובים הנשמעים לשני פנים, ואין נקוד וטלוא בככת'בים...על כל הרעה ועל כל התלאה הזאת יבהל לבב המשכילים ודורשי חכמת המליצה הוסגו אחור. אנא ה' פקח נא את עיני האנשים ויראו!"
את השיר הוא מעניק לאותו יעקב ששפורטס, ומעמיד אותו כשופט לגבי השירר ("אתה השופט בצדק גם את אחיך ואוהביך תרשיע... כי ישגו"). אך חשוב לו גם לקבל את ההוקרה מאת המשכילים בברלין: "אתה אלופי ומיועדי ידידי ורחימי! קחה נא את השיר השלום הזה, כי לך הבאתיו למנחה, וכי תחון ותרחם אותו ותאהבהו ישמח לבי גם אני - הלא בני הוא וגם ילדתיו. אהבתי כי ידעו כל יושבי העיר, וגם יושבי עיר מולדתי ברלין המלאה חכמים ושרים כחוללים, ידעו ____ באהבתך ורום לבי וגבה מאד ובגאותך שחקים ארכב ואעוף."

Production
Evidence about book production: 

נראה כי היו לו כוונות לכתוב "שיר שלום" עוד מימים עברו, אולם תכניתו לא יצאה אל הפועל, בשל "עצלות". כלשונו בפנייתו אל יעקב ששפורטס בתחילת הספר: "השיר השלום אשר אמרתי לך, בשכבר ימים עברו, אל תחת השמש אביאהו, הנה הוא לפניך בזה. זאת דרך כל עצל...היום יחכה למחר ומחר למחרתו, ולולי בחטאה הגדולה הזאת גם אני מעורי נכשלתי, אז גם השיר הזה כבר הי' לעולמים."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
SR 31 V 1436
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

דן מכמן, "דוד פרידריכספלד - משכיל ולוחם אמאנציפאציה", מחקרים על תולדות יהדות הולנד, 1 (תשל"ה), עמ' 151 - 199.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author