איזק העלפט

Hebrew Name: 
איזק העלפט
German Name: 
איזק העלפט