אנשיל גונציהויזען

Hebrew Name: 
אנשיל גונציהויזען
German Name: 
אנשיל גונציהויזען