דוד בן בענדיט ווינג

Hebrew Name: 
דוד בן בענדיט ווינג
German Name: 
דוד בן בענדיט ווינג