וואלף בן הריין ר"ש ענדל

Hebrew Name: 
וואלף בן הריין ר"ש ענדל
German Name: 
וואלף בן הריין ר"ש ענדל