וואלף בענעדיקט מאנדעל

Hebrew Name: 
וואלף בענעדיקט מאנדעל
German Name: 
וואלף בענעדיקט מאנדעל