וואלף פרידבערג

Hebrew Name: 
וואלף פרידבערג
German Name: 
וואלף פרידבערג