סיכאראפסקיע

Hebrew Name: 
סיכאראפסקיע
German Name: 
סיכאראפסקיע