עליאס הערשפעלד (Dr. med., ארצט דעס איזר' קראנקענשפיטאלס)

Hebrew Name: 
עליאס הערשפעלד
German Name: 
עליאס הערשפעלד (Dr. med., ארצט דעס איזר' קראנקענשפיטאלס)