עלקאן הערצבערג

Hebrew Name: 
עלקאן הערצבערג (געמיינדע פארשטעהער)
German Name: 
עלקאן הערצבערג