פייבש וויצנהויזן

Hebrew Name: 
פייבש וויצנהויזן
German Name: 
פייבש וויצנהויזן