שמעון יעקב פעסילש

Hebrew Name: 
שמעון יעקב פעסילש
German Name: 
שמעון יעקב פעסילש