שמעי' בעער העללער

Hebrew Name: 
שמעי' בעער העללער
German Name: 
שמעי' בעער העללער