Katz, Haim Abraham - כץ, חיים אברהם בן יהודה

Occupation: