דוד ווערטהיימער

Hebrew Name: 
דוד ווערטהיימער
German Name: 
דוד ווערטהיימער