ווערטהיים, זעליגמן

Hebrew Name: 
ווערטהיים, זעליגמן
German Name: 
ווערטהיים, זעליגמן